Boys sportcomplex wordt in oude glorie gebracht

Het sportcomplex Boys te Ma Retraite heeft na een glorie periode in de zeventiger jaren een lange periode van verval gekend; de faciliteiten waren slecht bruikbaar en vele buurtgenoten vermeden het complex vanwege de onveilige situatie die er heerste. SV Inter Maretraite, die beheer voert over het sportcomplex, was echter recent in staat om een bestuur te formeren met mensen die de capaciteit hebben en bereid zijn om de schouders onder het  “project Boys” te zetten. Dit bestuur heeft zeer cruciaal werk verricht; er is een aanvang gemaakt met het proces om het sportcomplex weder op te bouwen opdat het (wederom) de beoogde functie kan vervullen voor de vele jongeren uit de omgeving. Er is echter nog een lange weg te bewandelen.
De Rotary Club Paramaribo Residence erkent het belang van goede sportfaciliteiten in woonwijken en is onder de indruk van de wil en de positieve energie die aan de dag gelegd wordt door SV Inter Maretraite om sportcomplex Boys in oude glorie te herstellen. Mede in het kader van haar 10-jarig jubileum in 2012 heeft de Rotary Club Paramaribo Residence gemeend haar krachten te geven ter ondersteuning van het goede werk dat wordt verricht op en om het Boys complex. Met de SV Inter Maretraite wordt derhalve een overeenkomst aangegaan om met vereende krachten de gestelde doelen te realiseren in het belang van het Surinaamse kind. De ondertekening van de “Memorandum of Understanding”  vindt vandaag plaats op het Sportcomplex Boys om 10.00 uur.
Aansluitend vindt er een voetbal clinic plaats voor de jeugd uit de omgeving. De clinic wordt verzorgd door Stanley Menzo en enkele spelers van de Suriprofs. Vermeldenswaard is dat de Suriprofs inmiddels verregaande toezeggingen hebben gedaan aan SV Inter Maretraite voor ondersteuning.

error: Kopiëren mag niet!