Woensdag 23 januari 2019

Door de aanhoudende regens staan veel plekken in Suriname blank. Het komt al decennialang voor dat gebieden bij regen onder water lopen, maar het schijnt dat de neerslag is toegenomen en dat het slecht gesteld is ook met onze al gebrekkige capaciteit om het water te bergen. Veel klein landbouwers hebben schade geleden en dat doen ze al decennialang, maar ze hebben geen aandeel in het zoeken naar een oplossing van hun probleem. Ook bewoners van de buurten die onder water lopen, ondergaan hun lot zonder aandeelhouder te kunnen worden van de oplossing. Wat moet er allemaal gedaan worden om te voorkomen dat huizen onder water lopen? Hele straten waren onder water en leken op eerder op kreken dan op straten. De plaatjes gaan de hele halve wereld rond op facebook en we schamen ons diep als trotse Surinamer, maar het schijnt dat deze derdewereldtoestanden die we onze burgers en kinderen aandoen, niet een ieder hindert. Een grote vraag die rijst is, wat er met de miljoenen SRD gebeurt die de regering besteedt aan het ophalen van de waterlozingen, namelijk het uitdiepen, aanleggen van talud en het structureel voorkomen van verstoppingen. Op de begroting van de regering (OWT&C, LVV en RO) komen er grote bedragen voor, voor het onderhouden van de waterwegen en het aanleggen van nieuwe. Er is sinds de tijd van het NF een klacht dat de aannemers die de werken gegund krijgen, vaak zonder dat een aanbesteding wordt gehouden, zich niet houden aan bestekvoorwaarden en dat de opdrachten niet adequaat worden uitgevoerd. Heel vaak zijn de gunningen corrupt en is het werk gegeven aan mensen, waarvan iedereen, van de controlerende ambtenaar tot de burger die in de verschillende buurten wonen, weet dat die aannemer het werk gegund heeft gekregen niet met de bedoeling om het werk uit te voeren, maar met de bedoeling om geld uit de staatskas te trekken. Dat geld voor het zogenaamd uitvoeren van werken wordt verdeeld volgens een bepaalde verdeelsleutel, waarbij niet geschroomd wordt om te zeggen dat ook de partijkas in aanmerking komt. De corruptie maakt dus dat miljoenen besteed wordt aan natte infrastructuur via voornamelijk de directoraten op Openbare Werken, maar dat het werk niet of niet adequaat wordt uitgevoerd. Ambtenaren gaan niet lastig doen en controleren het uitgevoerde werk niet, omdat men weet hoe dicht bij de top van het land de ondernemers zitten. Dat is te horen wanneer de hoogste top van het land uitlegt waar men allemaal gaat om te eten en te drinken met de man van de straat. Dus er is geen controlemechanisme om het niet of niet adequaat uitvoeren van het werk, te controleren. Ambtenaren zijn bang dat ze gesmeten zullen worden in een ander district of dat ze ontslagen zullen worden als ze ruzie gaan maken met de vrienden van de hoogste leiding van het land. De burgerij kan dus zelf de conclusie trekken wie er mede debet aan is dat buurten zo zwaar onder water lopen. Een tweede aspect dat kleeft aan het onder water lopen, is de verstoppingen van kleine lozingen die door burgers zelf worden veroorzaakt, omdat men overal als een varken het land aan het vervuilen is. Ouderen en jongeren gooien nog steeds ongestraft hun vuil op straat en in de goten. Er zijn burgers die onder lopen maar weigeren om het stukje berm en lozing voor zijn woning zelf te onderhouden. Er moet wetgeving komen die burgers dwingt om de berm en de lozing voor zijn huis zelf te onderhouden. De petflessen die door zijn medeburgers worden gegooid, moet hij dan ook zelf verwijderen. Er moeten middels een initiatiefwet van DNA, want geen enkel ministerie is nu voor milieu verantwoordelijk, zware boetes worden opgelegd aan burgers die het milieu vervuilen. Dat geldt dan van het dumpen van werkplaatsafval, industrieel afval tot het gooien van allerlei klein afval op straat en in de goten. Die wetgeving hoeft niet moeilijk qua opzet te zijn en er moet steeds ruchtbaarheid worden gegeven aan de handhaving van deze wet, namelijk aan de boetes die aan de vervuilers moet worden opgelegd. Deze moet bestaan uit zware geldboetes en eventueel aangevuld of te vervangen met een hechtenis. De vervuiling die de een veroorzaakt, leidt uiteindelijk tot verstoppingen en het onder water lopen van huizen. Het wonen in een land met een prachtig klimaat en natuur op wereldniveau wordt zo niet meer prettig en dat stimuleert de jongeren om hun boeltje te pakken en te vertrekken. Een derde aspect dat zeker niet onbesproken moet blijven, is dat van de klimaatsverandering. Is het zo dat we extreem veel regenval hebben gehad, dus een niveau dat nooit eerder is geregistreerd? Als dat het geval is, dan moeten we grote bergingscapaciteit aanleggen in de verschillende districten en moet er in onze gemalensysteem geïnvesteerd worden. Er zijn gemalen waarvan de pompen defect zijn en niet gerepareerd kunnen worden. Er zijn gemalen waarvan niet alle maar slechts enkele pompen functioneren. De landbouw en rurale ontwikkeling kent veel internationale donoren, maar toch kan Suriname deze kanalen niet aanboren om de pompen te vernieuwen. Men kan niet inzien dat kapotte pompen leiden tot armoede en dat ze een impact hebben ook op de ontwikkeling van vrouwen en op het onderwijs. Is wat we nu meemaken een voorschot op wat we aan wateroverlast in de toekomst zullen meemaken?