Woensdag 15 mei 2019

Onlangs liet Finabank weten dat zij voorstander is van het verder ontwikkelen van de girale markt, zodat het in lijn is met de internationale trend. Daarbij heeft Finabank de algemene bankvoorwaarden gemoderniseerd om de wettelijke vereisten na te streven. “Finabank beschikt over hoge SRD, USD en EUR-liquiditeitsbuffers, heeft een goede solvabiliteitsratio en heeft altijd aan haar verplichtingen voldaan”, heeft Finabank recent benadrukt. Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), spreekt de hoop uit dat dit zo blijft.

In de algemene bankvoorwaarden heeft Finabank namelijk schrikbarende ‘kleine lettertjes’ toegevoegd, waarin het volgende staat: “De bank behoudt zich het recht voor om zowel debet- als creditgelden alsmede geldleningen luidende in vreemde valuta om te zetten in Surinaamse dollar, indien de algemene financiële en monetaire omstandigheden haar daartoe naar haar uitsluitend oordeel, aanleiding geven. De kosten van deze omzetting, waaronder, doch niet beperkt tot eventuele interest- en koersverschillen, komen geheel voor rekening van de cliënt.”

Hasnoe accentueert dat Finabank met deze ‘kleine lettertjes’ een catastrofe in de hand kan werken voor haar klanten. Hij vraagt zich af of dit gangbaar is onder het moderniseren van de algemene voorwaarden met in achtneming van de wettelijke vereisten, zoals door Finabank is verwoord. “Hoe kan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) toestaan dat banken zulke bepalingen opnemen? Als je niet geschoold bent of je hebt de ‘kleine lettertjes’ niet gelezen, heb je een probleem, want wanneer de sector issues heeft of er is sprake van een recessie, mogen banken zelf besluiten dat ze jouw geld niet hoeven uit te keren in valuta. Dit soort bepalingen zijn niet tolereerbaar.” Volgens Hasnoe heeft de nieuwe governor van CBvS, Robert-Gray van Trikt, een grote verantwoordelijkheid om het geschonden vertrouwen in de banken mede te herstellen, alsook de Surinaamse bancaire sector te ordenen. “De CBvS moet daarin de lead nemen”, aldus Hasnoe.

KSR