Vrijdag 19 april 2019

VES stuurt Open Brief naar DNAMiddels een Open Brief, welke de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in het kader van transparantie direct deelt met de gemeenschap, benadert de VES de voorzitter en leden van de Nationale Assemblee met het volgende. De VES heeft op meerdere momenten haar bezorgdheid t.a.v. het Overheidsfinancieel beleid kenbaar gemaakt. Helaas is de DNA niet verder gekomen dan het plaatsen van enkele kritische kanttekeningen en het stellen van vragen aan de Regering. Ondanks de door de leden geformuleerde zorgpunten, heeft de Regering haar begrotingen nimmer significant bijgesteld. Het opstellen van de Begroting is de verantwoordelijkheid van de Regering, maar het goedkeuren van de Begroting is de verantwoordelijkheid van de DNA. “Helaas hebben telkenmale een meerderheid van uw leden het financieel-economische onverantwoorde begrotingsbeleid goedgekeurd. Dit beleid heeft ons, zoals verwacht, niet uit de crisis gehaald maar deze alleen vooruitgeschoven. In plaats van de crisis op te lossen door de productie te faciliteren heeft de Regering, met uw mandaat, de Staatsschuld buitenproportioneel verhoogd. Indien het begrote tekort voor 2019 door uw college wordt toegestaan en door de Regering ook wordt gerealiseerd dan zal de Staatsschuld van ca. SRD 19 miljard toenemen naar ca. SRD 28 miljard, overeenkomend met ca. 130% van het bruto binnenlands product De begrote uitgaven ad SRD 15,3 miljard zijn meer dan het dubbele van de begrote inkomsten ad SRD 6,5 miljard, waardoor het begrotingstekort een recordhoogte van SRD 8,8 miljard bereikt”, uit de VES haar bezorgdheid.

Buitensporig begrotingstekort
Een begrotingstekort van een dergelijke omvang is buitensporig en disproportioneel. Voor een evenwichtige begroting dienen de uitgaven drastisch te worden verlaagd, met name de niet dringend noodzakelijke of onnodige uitgaven, inclusief subsidies, zullen (verder) moeten worden beperkt c.q. uitgesteld. Daarnaast moeten de inkomsten structureel omhoog, met name door verbeterde wet- en regelgeving en drastische versterking van het totale Belastingapparaat. Aangezien de Regering meent dat verder lenen verantwoord is, en aangenomen dat men in de (voor)verkiezingsperiode 2019-2020 geen drastische bezuinigingen of lastenverzwaring zal doorvoeren zal deze schuld nog verder verhoogd worden. Dit zal, mede gezien het ontbreken van noemenswaardige incentives ter stimulering van de nationale particuliere productie, ontegenzeggelijk leiden tot een verdere verdieping van deze crisis, zo u wilt leiden tot een nieuwe crisis. Laten we leren van de recente geschiedenis en door verantwoorde beleidsbijstelling een verdere economische terugval voorkomen. In 2014 (het voorverkiezingsjaar) heeft de Regering, met ondersteuning van prominente leden van uw college, de neergang ontkend en is doorgegaan met onverantwoorde uitgaven. Pas na de verkiezing in 2015 heeft ze de neergang erkend en door een veel te late en volstrekt onvoldoende beleidsbijstelling heeft ze het land in 2016 in diepe recessie doen belanden. Het ligt aan alle 51 leden van ons hoogste college van Staat om deze keer actief te voorkomen dat dit zich in de periode 2019-2021 zal herhalen. Indien u als hoogste college van Staat de Regering uw steun aan de begroting 2019 onthoudt, waardoor deze noodgedwongen de noodzakelijke sanering van de Overheidshuishouding in gang zet, zullen wij als burgers onze verdere bijdrage aan de gezondmaking van onze economie leveren.

De VES doet een dringend beroep op alle 51 DNA leden, ongeacht of u zich rekent tot de oppositie of coalitie, om de begroting 2019 zodanig te amenderen dat het tekort wordt teruggebracht naar 3% van BBP, met hogere belasting- en niet-belasting inkomsten en lagere uitgaven w.o. subsidies, die tevens meer gericht zijn op het faciliteren van (particuliere) productiegroei. Wij gaan er van uit dat wij u afdoende hebben geïnformeerd over de mogelijke effecten van goedkeuring van een dergelijke onverantwoorde Begroting 2019. De verantwoordelijkheid ligt niet bij uw politieke partij of bij de coalitie of oppositie maar bij alle 51 volksvertegenwoordigers die door het volk gekozen zijn.