Zondag 16 juni 2019

Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken van Arbeid

Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken van Arbeid

De Vakantiewet zal na ruim 40 jaar worden aangepast. De bedoeling van de modernisering van de Vakantiewet is om deze in lijn te brengen met onze grondwet. “We zijn bezig om na te gaan als land wat we hadden moeten doen op het gebied van arbeidsrecht. Tijdens dit proces zal ook worden nagegaan wat de sociale partners willen. Ook wordt nagegaan welke afspraken gemaakt zijn met de ILO en als lid van de Caricom”, zegt minister Soewarto Moestadja van Arbeid. De wet zal worden aangepast om te voldoen aan o.a. de huidige internationale standaarden.

Een grondige analyse en evaluatieperiode is gestart om alle documenten vanaf 1975 te bestuderen en om zaken bij te stellen. “De aangepaste wet zal aan het parlement worden voorgelegd. De taakstelling van het ministerie is om het arbeidsproces zowel voor werknemers als werkgevers aantrekkelijk te kunnen maken, zodat de productie en productiviteit in ons land toenemen”, stelt Moestadja.

De Vakantiewet is onderdeel van het arbeidsomstandighedenrecht, dat in Suriname nog dateert uit de jaren ’40 van de vorige eeuw. Op zowel het arbeidsvlak als de arbeidsverhoudingen hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. “De algehele arbeidswetgeving wordt nu in tranches volgens een opgesteld schema gemoderniseerd”, zegt Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken van Arbeid. “Reeds in 2016 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de arbeidswetgeving, waarvan de voorbereidingen reeds eerder waren getroffen. De Vakantiewet is samen met nog 3 andere wetten het slotstuk van dit traject van modernisering.”

Binnenkort worden de sociale partners, bestaande uit bedrijfsleven en vakbeweging, betrokken in het proces. Tijdens deze consultaties kunnen de vakbeweging en het bedrijfsleven hun bevindingen delen en verbeterpunten aandragen.

Piroe geeft aan dat er ook een cao-analyse is gemaakt. Hierbij is nagegaan hoeveel vakantiedagen de cao-bedrijven geven aan hun werknemers en onder welke voorwaarden. Ook de voorzieningen aan de werknemers worden onder de loep genomen, zoals de vakantietoelage. Een ander punt dat heroverwogen wordt, is de hoogte van het aantal vakantiedagen. Op dit moment hebben medewerkers recht op 12 vakantiedagen, nadat zij 1 vol kalenderjaar hebben gewerkt. Dit loopt per jaar met 2 dagen op naar 18 dagen. Dat is het wettelijk minimum. De commissie is momenteel aan het bekijken of dit nog acceptabel is, dit zal in samenspraak met de sociale partners plaatsvinden.

Bij de beoordeling zal worden gekeken naar de wetgeving in de ‘Meest Ontwikkelde Landen’ (More Developed Countries) binnen Caricom, waartoe ook Suriname behoort. Ook zal gekeken worden of er Caricom modelwetgeving op dit stuk bestaat en zal die eventueel worden meegenomen in de eigen voorbereidingen. Ook zal worden gekeken naar de ILO-verdragen en -aanbevelingen. De commissie zal beoordelen of de huidige wetgeving aanpassing verdient. “De hele benadering is gericht op het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het verhogen van de welzijnsbeleving van de werknemer en zijn gezin”, aldus onderdirecteur Piroe die de betreffende commissie leidt als voorzitter.

RB