Vrijdag 14 december 2018

Naar aanleiding van berichten verschenen in de media dat het stemrecht van Suriname bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) tijdelijk is opgeschort vanwege achterstallige contributie betalingen wenst, het ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende ter algemene kennis te brengen.

Suriname is zich terdege bewust van het belang van haar lidmaatschap bij de Verenigde Naties en de mogelijkheden die de gerelateerde gespecialiseerde organisaties kunnen aanbieden op de gebieden van technische assistentie en ontwikkelingssamenwerking.

Tegen deze achtergrond, getroost Suriname zich alle inspanningen om aan haar contributie verplichtingen te voldoen.
Er worden maatregelen getroffen teneinde de opschorting van het stemrecht ongedaan te maken.