Woensdag 23 januari 2019

1Staatsolie NV start april 2019 met Nearshore Proefboringen projectStaatsolie NV is bezig met voorbereidingen om in 2019 een exploratieproject uit te voeren in het Meerzorggebied, beter bekend als het Nearshore Proefboringenproject. Gisteren heeft het bedrijf een publieke consultatiedag gehouden om stakeholders meer informatie te vertrekken rond de activiteiten van dit project. Het bedrijf heeft in dit kader een milieu-sociaal effectenstudie laten uitvoeren (Esia). Een van de strategische doelen van Staatsolie is om erop toe te zien dat zij hun oliereserves vergroten. “Wij zijn het enige bedrijf dat aardolie produceert in Suriname en wij kijken steeds uit naar potentiele bronnen om de oliereserves te vergoten. De tijd is aangebroken om gebruik te maken van onze concessierecht en in het Meerzorggebied te gaan”, zegt waarnemend algemeen directeur Wim Dwarkasingh.

Het nearshore gebied is het gebied dat langs de kustlijn ligt van Suriname en zich uitstrekt tot 28-45 km met een waterdiepte van 0-30m. Er zijn recente studies uitgevoerd, die uitwijzen dat goede commerciële winbare olie reserves in dit gebied zouden kunnen liggen. Het ligt in de bedoeling dat er 10 exploratieputten geboord zullen worden, waarbij de focus zal liggen op het zoeken naar reserves en het vergaren van data. “Voor dit project is zo ongeveer uitgetrokken USD 80 miljoen. De bedoeling van deze bijeenkomst is om te bediscussiëren hoe wij zo goed mogelijk dit project kunnen uitvoeren, zodat er minimale negatieve effecten op het milieu gebracht worden. De hoogste kernwaarde van Staatsolie is aspecten zoals veiligheid, gezondheid en gemeenschappen op de eerste plaats te zetten. Dit in gedachten hebben we de Esia laten uitvoeren door Environmental Sciences Limited (ESL) een externe consultant. Bij het opstarten van de Esia zijn de primaire stakeholders zoals het Nimos geconsulteerd en tegelijkertijd zijn er baseline data verzameld. Er is in het bijzonder gefocust op de effecten van de boringen op het milieu en de maatregelen die Staatsolie zou kunnen voeren om de negatieve effecten te minimaliseren”, aldus Dwarkasing.

Staatsolie heeft 5 aandachtsgebieden geïdentificeerd waar boringen uitgevoerd zullen worden op basis van eerder uitgevoerde tweedimensionale en driedimensionale seismische onderzoeken. Binnen deze aandachtsgebieden zijn voorlopig 15 potentiele boorlocaties geïdentificeerd, echter zullen er slechts 10 boringen verricht worden. De verwachting is dat de boringen meer informatie zullen verschaffen over stratigrafie, reservoirverdeling, grootte en mogelijk productiviteit. Het doelwit zijn de afzettingen van het Paleoceen en het Krijt. Wanneer olie wordt aangetroffen, zal het bedrijf niet gelijk overgaan tot pompen van de olie. De put zal gedicht worden. Het voorgesteld project omvat 3 hoofdfasen, te weten voorbereidingen op de boringen, het boren zelf en afhandeling na de boringen. Alle booractiviteiten zullen worden uitgevoerd conform de lokale regelgeving en internationale geaccepteerde standaarden, zoals die van de International Association of Drilling Contractors en de American Petroleum Industry.

NK