Zaterdag 15 december 2018

Ik wil met dit schrijven de realiteit welke leeft in de samenleving onder brede lagen van het volk onder de aandacht brengen van de President en de regering en de rijkelijk beloonde groep van senioren die nauw verbonden zijn aan het kabinet van de president. Bij de herdenking van 42 jaar Srefidensi worden er grootse voorbereidingen getroffen door de diverse geoefende machten om een show/ defilé te houden in Brokopondo. Het is publieksgeheim dat er hiermee enorme geldbedragen uit de Staatskas, afkomstig van de belastingbetalers gemoeid gaan en dus uitgegeven zullen worden. Het zijn , nadrukkelijk gesteld, gelden van de gemeenschap. De samenleving die voor het overgrote deel in armoede gedompeld is heeft niets aan deze show; Srefidensi hoeft in de ogen van deze arme mensen echt niet op deze wijze herdacht te worden. Bovendien zullen slechts een kleine groep van personen , de hoog geplaatste autoriteiten en hun partijgenoten flink kunnen genieten van deze show. Zij zullen er en een yang en dringie dag van maken; het geld zal ongecontroleerd gebruikt worden. Er zullen leveringen gedaan worden door loyalisten, en er zullen hand en spandiensten verricht worden.

Als we kort nagaan wat de NDP-regering in de afgelopen periode heeft gedaan vanaf 2010 dan kunnen we met een woord zeggen dat zij het land op alle fronten vernietigd en kapot gemaakt hebben. Zijn er dan redenen om feest te vieren en een show te geven. Als president zou ik me diep schamen en het zeker anders doen. 1). Het volk pienaart. 2). Schoolverlaters met diploma op zak kunnen geen werk vinden. 3). De bureaucratie bij alle overheidsadministratie en departementen met de daaraan gekoppelde corruptie tiert welig, en is verziekt. Er worden regelmatig trainingen en opleidingen verzorgd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zonder enig effect in de praktijk, maar waarmee wel duizenden dollars gemoeid zijn. 4). Er staan een aantal overheidskantoren die in bouwvallige staat verkeren en die maar niet gerepareerd kunnen worden; kijk maar eens naar het gebouw van Justitie aan de Henck Arronstraat.

Je schaamt je om langs die straat te rijden en te zien hoe bouwvallig het gebouw eruit ziet. Toeristen lopen langs. Het is gewoon erg triest om dit te aanschouwen. Aan de Grote Combeweg staat een gebouw dat een belangrijke functie had, gewoon te rotten. Zo ook is dit het geval met het oud Bufaz-gebouw. Het terrein staat onder hoog wied en wordt niet onderhouden. 5). Dat de Dc’s van Paramaribo de trottoirs en bermen die van oudsher bestemd waren voor het aanleggen van voetpaden, rijwielpaden en voor het ophalen van de lozingen en trenzen worden uitgegeven aan winkels en bedrijven om snacks te verkopen. Alsof dit niet genoeg is wordt vergunning verleend aan een partijgenoot om op de hoek van Malebatrumstraat en de dr. Nassylaan over het gehele trottoir te bouwen. Hierdoor moeten de voetgangers op al deze plaatsen over de rijbaan lopen waar auto’s moeten rijden. Het gevolg voor de voetgangers laat zich raden. De voetgangers worden gewoon aan hun lot overgelaten terwijl verkeerstechnisch zulks zeer onverantwoord is. Deze personen plegen enorme investeringen en de vraag is hoe deze onverantwoorde bestuurders van Paramaribo deze bouwsels zullen doen afbreken zoals beweerd wordt. Ik wil de president en de regering vragen om zelf eens een kijkje te gaan nemen.

Deze Dc’s die toestemming geven om op de bermen en trottoirs te bouwen handelen in strijd met de wet winkelplichtige beroepen en bedrijven waarvan de bevoegdheid ligt bij de Minister van H.I. Terwijl de grond waarop men zulke zware investeringen pleegt niet voorzien is van een titel. Het grond uitgiftebeleid ligt volgens de wet bij de minister van RGB; deze bestuursfunctionarissen zijn dus niet bevoegd een stuk grond af te geven; het is immers in strijd met de wet uitgifte domeingrond. Al met al constateren wij als samenleving een hopeloze situatie en chaos waarvoor de president van het land geen tijd en aandacht heeft. Dan praten we nog niet eens over de milieu /vervuiling van overal. Het is een complete verloedering wat we allemaal meemaken. Is er dan nog reden om deze Srefidensi te herdenken en dan nog op deze grootse wijze. Neen, de staat Suriname heeft dit echt niet verdiend. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn geweest moeten eens in de spiegel kijken en zich afvragen of het zin heeft om nog door te gaan. Voor zover deze personen het echt menen met dit land en volk dan wil ik ze verzoeken om namens het volk het falend wandbeleid hier meteen een halt toe te roepen en het mandaat spoedig terug te geven aan het volk. Geef de anderen een kans om het getij alsnog te keren. Zulks in het belang van alle Surinamers en ook degene die buiten Suriname wonen en dit land koesteren om terug te keren. Ik wil het voorlopig hierbij laten. Ik hoop van harte dat de president, de regering en zijn kabinetsadviseurs en de kleine groep die de president dagelijks omringt met hun slechte adviezen, hieraan de nodige aandacht schenken.

6) Vanaf het aantreden van de NDP regering onder leiding van deze president zijn alle waarden en normen te loor gegaan en heeft de corruptie overal en dus ook bij de gewapende machten en de ambtenaren de overhand genomen; het jammerlijke is dat dit bijna niet meer is terug te dringen. Zelfs hoge ambtsdragers ontvangen giften van derden in de vorm van sponsoring. Bekend is ook dat politie ambtenaren in de ressorten winkels en restaurants aandoen om gratis eten en drinken te zoeken, vangwege de verpaupering die alom heerst. 7. De criminaliteit is in de periode van deze bewindvoerder enorm toegenomen en heeft ernstige vormen aangenomen. De burgers moeten vanwege angst ’s avonds dagelijks rustgenot ontberen ondanks enorme investeringen in alarm, camera beveiligingen. Zij raken hierdoor depressief met alle nare gevolgen van dien. 8. De gezondheidszorg naar de samenleving toe is onbetaalbaar geworden. Ondanks de basiszorg-verzekering moeten de burgers met hun gezinnen voor heel wat medicamenten zelf betalen en zij zijn niet in staat dit te doen. Heel triest om te aanschouwen bij ziekenhuizen waar patiënten vanaf ’s morgens vroeg tot laat in de middag op hun beurt moeten wachten om behandeld te worden door een specialist. Zij worden hierdoor nog zieker. Over het niveau van het Onderwijs in Suriname hoeven we niet veel meer te zeggen. Op elk gebied heerst er een tekort aan leermiddelen, materiaal, hygiënische toestanden op scholen ontbreken en vooral in de districten is dit treurig. Het is gewoon triest om dit te aanschouwen.

Vanwege de economische crisis die er nu heerst en in stand gehouden wordt met enorme leningen, waarbij de Surinaamse munt enorm is ontwaard en huishoudens enorm zijn achteruit gegaan bestaat er geen hoop meer. De productie is totaal kapot gemaakt en nu er is nu alleen nog maar plaats voor consumptie met pakketten verdeling, en dit ook nog alleen aan partijgenoten van de NDP door o.a. Combee markt. Zij heeft immers bijgedragen bij de afgelopen verkiezingen van 2010 dat deze partij aan de macht is gekomen. Dit bedrijf heeft toen ook miljoenen verdiend ten koste van de staat.
Ik hoop hiermede de realiteit onder de aandacht van de gemeenschap te hebben gebracht. Heeft Srefidensi-viering dan nog zin?

I.B.