Donderdag 21 maart 2019

“Met respect voor al de misstanden, vaak terecht, die de heer Nahar aanhaalt, moet ik wel zeggen dat hij teveel spuugt op het Westen en de Amerikanen, misschien omdat hij die op Aruba teveel tegen het lijf loopt. Vergeet hij soms wat voor wreedheden, Djenghiz Khan, de Jappen, de Chinezen en noem maar op in de eeuwen lang voor het christendom en het westers imperialisme en kolonialisme ‘woedde’, hebben uitgehaald? Ik wil dat van die Yanks echt niet goedpraten, maar wat die Aziaten toen aan hoofden hebben afgehakt en vrouwen hebben verkracht, grenst aan het onvoorstelbare. Dat maar fitten en schelden op alles wat met Europa te maken heeft, maar daar wel middenin zitten, is niet eerlijk, omdat het maar een klein deel van de werkelijkheid is van het verschijnsel dat de mens heet te zijn. Gene Nahar zou bijvoorbeeld met 1000 euro op zak hierheen moeten komen en proberen een jaar lang te surviven in onze hutspot. Dan kunnen we misschien een beter uitgebalanceerd artikel van hem in onze media plaatsen en niet dit eenzijdig stuk, hoezeer ik het met hem op bepaalde punten eens ben.” Aldus de reactie van Robby Parabirsing (alias Rappa) op een schrijven van Nahar tijdens een emailcorrespondentie door tussenkomst van Pim de la Parra. Laatstgenoemde had namelijk mijn artikel, “Roy Bhikharie: Verkiezingen en nieuwe partijen blijken geen nut te hebben gehad”, gepubliceerd in Dagblad Suriname van 8 februari jl., doorgestuurd naar Gene Nahar te Aruba en ontving van hem een schrijven met het verzoek dat toe te zenden aan mij en aan de Surinaamse pers. Ondertussen is dit schrijven in extenso opgenomen in Dagblad Suriname van 13 februari jl. onder de kop: “Reactie Surinaamse diaspora Gene Nahar te Aruba op artikel Roy Bhikharie”.

Reactie tijdens de correspondentie
Mijn reactie tijdens de onderhavige correspondentie was als volgt: “Bedankt voor het doorsturen van Gene Nahars e-mail. Ik heb n.a.v. een Kenniskring bijeenkomst over de ‘Surinaamse politiek’ slechts een pragmatische bijdrage opgestuurd, daar ik niet aanwezig kon zijn. In dat kader was het niet opportuun de mogelijke oorzaken van het gedrag van bestuurders, politici en kiezers te bespreken. Zijn verhaal zie ik daarom meer als op zichzelf staand, waarbij in mijn artikel onterecht een motief voor publicatie wordt gezocht. Hoewel ik het in grote lijnen eens met hem ben (vooral met de aanvulling van Rappa), vind ik dat de invloed van het verre verleden op de menselijke psyche alleen relevant wordt wanneer onnodig haat tegen de voormalige slavenhouders en kolonisatoren wordt opgeroepen; hiervoor draagt de huidige generatie namelijk geen aantoonbare verantwoordelijkheid. Voor wat betreft de actuele conditionering van paradigma’s als oorzaak van onze wereldsituatie gekoppeld aan een mogelijk oplossingsmodel, verwijs ik naar mijn essay: ‘Quantum Mind: Condoning Ethics Violations versus Human and Sustainable Development.’ Zie http://www.allsubjectjournal.com/archives/2018/vol5/issue1/5-1-14

Nahars reactie tijdens de correspondentie
Nahar ontkende haat te willen zaaien en vond dat wij gepikeerd hadden gereageerd. Onverbloemde meningsuiting kan bij sommige personen de indruk doen ontstaan alsof er sprake is van gepikeerdheid en dat is subjectief. Na de publicatie van zijn artikel stuurde hij mij een e-mail met onder meer de volgende inhoud: “Ik heb inmiddels direct na uw mail het door u aanbevolen artikel over “Quantum mind…….” gelezen. Mijn intuïtie zegt mij dat u midden in de roos geschoten hebt! Ik denk dat de Quantum Mind Psychologie de oplossing zal zijn voor waar wij kortweg genoemd de ellende op deze wereld ons hoofd over breken. … De Quantum Psychologie kan de oplossing voor de Global ellende worden, waarvan u de auteurs de Global-elite noemt en ik als de 5 vijanden van de wereld, maar volgens mij zitten we op hetzelfde spoor!… Zo zie je, hoe kennelijk een misverstand tussen onze krantenartikelen ons op dit spoor brengt!…” Het weggelaten deel betreft zijn persoonlijk leven. Ik zou hiermee kunnen volstaan maar ben de mening toegedaan dat de analyse in zijn artikel in een breder kader geplaatst moet worden.

Reactie op Nahars artikel
Volgens hem zijn “de 5 grote vijanden van de mensheid aller tijden: religie, imperialisme, kapitalisme, fascisme en racisme. Alle 5 afkomstig uit Europa, het zgn. Eurocentrisme, waarvan USA de grootste vertolker is”; hiermee zei hij mij te willen helpen begrijpen “waarom door het ontbreken van voldoende bewustzijn, de bevolkingen op de wereld niet tot rechtvaardigheid, vrijheid, armoede-eliminatie en duurzaamheid kunnen komen.” Zijn analyse lijkt meer geschoeid te zijn op een enge marxistische leest, wat ook blijkt uit het gebruik van en de betekenis die hij impliciet toekent aan de begrippen ‘bewustzijn’ en ‘vals bewustzijn’. De mens is geen marionet van welk systeem of wie dan ook. Als zodanig kan hij zich niet onttrekken aan zijn eigen verantwoordelijkheid door steeds terug te grijpen naar het verleden om zijn status quo te rechtvaardigen. In deze context zijn de psychologische termen ‘ware zelf’ en ‘valse zelf’ van toepassing, die verschillende implicaties hebben. Trouw zijn aan je ware zelf stimuleert onder andere je empathisch vermogen, terwijl een valse zelf zich blindelings conformeert aan de verwachtingen van anderen en de omgeving van waaruit allerlei antisociale gedragingen kunnen voortvloeien. De keuze om trouw te zijn aan je ware zelf of niet hangt af van de mate waarin je bereid bent en in staat bent je vrije wil uit te oefenen. Optimale vrije wilsuitoefening kan echter worden bemoeilijkt door onder andere armoede, onderdrukking, corruptie, uitbuiting, bedrog, intolerantie, slechte voorbeeldfuncties, drugsmisbruik, en geestelijke en lichamelijke ziekten. In de menselijke geschiedenis heeft praktisch elk paradigma, van bijgeloof tot de exacte wetenschappen, evenals elk (politiek) systeem met bijbehorende onderdelen, wereldwijd voor soortgelijke schadelijke invloeden gezorgd; deze externe factoren en invloeden kunnen dus niet worden beperkt tot het door Nahar bestempeld eurocentrisme. Integendeel, uitgaande van het onderhavige psychologisch perspectief wordt de mens zelf als grootste vijand van de mensheid gekenmerkt. Persoonlijke eigenschappen zoals machtswellust, geldzucht, superioriteit, gemakzucht en oneerlijkheid hebben bij velen, inclusief (wereld)leiders, geleid tot antisociale attitudes, waardoor menselijke en duurzame ontwikkeling worden gehinderd. In voornoemd essay over ‘Quantum mind…’ wordt het voorgaande diepgaand behandeld en psychologisch, filosofisch en kwantum fysisch gevalideerd, alsook dat ieders werkelijkheid een projectie is van de eigen (innerlijke) belevingswereld of paradigma. Met andere woorden, zowel individueel, collectief, nationaal als internationaal kunnen wij zelf als mens bepalen in welke werkelijkheid wij wensen te leven, ongeacht de externe factoren en invloeden. Het verleden is overleden maar doet het verantwoordelijkheidsbesef voortleven. En dat gezegd hebbende is voor mij de kous af.

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD
(Filosoof-psycholoog)

Meer Binnenlands Nieuws