Zaterdag 20 april 2019

De overheid heeft volgens president Desi Bouterse van januari 2018 tot en met eind november 2018 een bedrag van 144 miljoen US dollars getrokken uit leningen. Het staatshoofd ging gisteren in op de opmerkingen die over het financieel beleid van de regering zijn gemaakt tijdens de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA). Tot en met het derde kwartaal van 2018 zijn er volgens het staatshoofd 3 nieuwe buitenlandse leningen afgesloten. Het gaat om 2 leningen met de Export-Import Bank van India en 1 met de Caribbean Development Bank (CDB). Het grootste deel van het genoemde extern en intern geleend geld is aangewend ter verwezenlijking van groeibevorderende infrastructuur en sociale projecten. Verwezen wordt naar de Highway en de nieuwe brug over het Saramaccakanaal. Bij het tweede wordt gedacht aan de bouw van het studentencomplex op de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de geplande woningbouw.

Exporten toegenomen
Bouterse deelde het college mee bijzonder onder de indruk te zijn van de recente exportcijfers van het land. Waar Suriname al jaren bekend staat als een importland, blijkt nu dat de exporten in de eerste 3 kwartalen van 2018, 5% boven de vergelijkbare periode in 2017 liggen.

Buitenlandse schuld slankt af; binnenlandse schuld neemt toe
De overheid heeft volgens Bouterse in dezelfde periode USD 123 miljoen afgelost op de buitenlandse schuld. De buitenlandse schuld van eind 2017 is hierdoor op eind september 2018 afgeslankt met USD 21 miljoen. De binnenlandse financiering in 2018 bestond uit een aantal overeengekomen leverancierskredieten naast schatkistpapierbeleggingen door het commerciële bankwezen. Er werd volgens Bouterse echter wel afgelost op schatkistpapier in particulier bezit. De totale binnenlandse schuld nam toe van SRD 17.953 miljoen op eind 2017 naar SRD 18.332 miljoen op eind november 2018.

SRD 931 miljoen aan rentebetalingen in 2018
De president vervolgde door te stellen dat de rentebetalingen in 2018 SRD 931 miljoen bedroegen tegenover de SRD 847 miljoen in 2017. “De buitenlandse schuldenlast als percentage van de export van goederen nam echter af van 15% per ultimo 2017 tot circa 11% volgens de schatting op jaarbasis in september/november 2018. Deze dalende indicator heeft deels te maken met het concessionele element van het gros van de leningen, die na 2015 waren afgesloten. Hierdoor was de aflossingslast relatief verzacht. Een factor hierbij was de aantrekkende economie en de verandering van het economisch klimaat in positieve zin, hetgeen tot uiting kwam in de toegenomen exporten. De rentelast als procent van de totale overheidsuitgaven is verminderd”, aldus de president.

Ondanks schuldverplichtingen, toch salarisverhogingen
Het voldoen van de schuldverplichtingen heeft de overheid volgens Bouterse echter niet van weerhouden haar andere verplichtingen na te komen, waaronder het uitvoeren van de salarisverhogingen voor onderwijsgevenden, ambtenaren en landsdienaren. Tegelijkertijd ziet hij een grote verworvenheid in het feit dat de regering uitvoering is blijven geven aan haar sociaal beleid door de subsidies op openbaar vervoer, bijzonder onderwijs, inschrijvingskosten van leerlingen van het basisonderwijs, op de gezondheidszorg en op de nutsvoorzieningen te handhaven.

Keerpunt negatieve economische groei
Uit de cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, die in oktober 2018 zijn uitgegeven, is gebleken dat in 2017 er een keerpunt kwam ten opzichte van de negatieve economische groei in 2015 en 2016. Volgens de president is er een lichte positieve toename van het Bruto Binnenlands Product (BBP). “Diverse indicatoren uit de mijnbouw en niet-mijnbouwsectoren geven aan dat de positieve groei van onze economie in 2018 verder gaat. De voorlopig beschikbare cijfers van de sectoren visserij, landbouw en veeteelt, constructie en hotel en restaurants wettigen de conclusie van een groei van rond 10%. De cijfers in de mijnbouwsector rechtvaardigen de conclusie dat er bij deze sector sprake zal zijn van een groei van circa 8,5%”, vervolgde de president.

Inflatie gedaald naar 5,5%
Het staatshoofd is ook tevreden over de neerwaartse trend van de inflatie. Het jaargemiddelde van de inflatie in 2018 zal naar schatting op 7% uitkomen tegenover 22% in 2017. Volgens de president was in november 2018 het inflatiecijfer over de afgelopen 12 maanden 5,5%. Een jaar geleden was het inflatiecijfer nog op 9,2% en in november 2016 op 57%.

FR