Vrijdag 20 april 2018

“De Nationale Assemblee (DNA), het huis van het volk, zit wetten aan te nemen waar ze zichzelf verrijken ten koste van de staatskas. Gegeven de maatschappelijke normen en waarden moeten de toegekende pensioenrechten aan parlementariërs als onaanvaardbaar worden gekwalificeerd.” Dit zegt Anand Biharie, financieel-economisch en juridische deskundige, aan Dagblad Suriname. Hoewel het parlement de laatste periode vaker kritiek heeft geleverd op de dubbele functies en salarissen van leden, moet volgens de econoom ook aandacht gevestigd worden aan ‘de kromme pensioenregeling waarmee alle leden zichzelf rijkelijk hebben bevoordeeld’. Hij verwijst naar de ‘wet geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee’, die kort voor de verkiezingen van 2015 werd gewijzigd. Parlementariërs ontvangen maandelijks tussen de SRD 16.000 en SRD 17.000 bruto per maand. Het overgrote deel van De Nationale Assemblee is ambtenaar, en dat betekent dat ze dubbele salarissen krijgen. Veel assembleeleden zijn in deze en de vorige periodes beleidsadviseur geworden.

Gemiddeld 35 tot 40 jaar nodig voor normale werknemer om pensioen op te bouwen
Wanneer een gewone werknemer bij een bedrijf werkt, zal hij gemiddeld genomen over een periode van 35 tot 40 jaar zijn pensioen opbouwen. Afhankelijk van welk pensioensysteem er is gehanteerd (eindloon-, middelloon- of zogenaamde beschikbare premiesysteem), zal deze werknemer volgens Biharie gemiddeld genomen aan het eind van de rit een pensioen moeten krijgen van tussen de 55 en 70% van hun laatstverdiende loon (dit is inclusief het zogenaamde staatspensioen = AOV-pensioen). “Dat is ook als hij geluk heeft, met andere woorden, ze moeten minimaal 35 jaren werknemer c.q. deelnemer zijn in een pensioenregeling. Het pensioen zal nooit gelijk zijn aan zijn laatste salaris. Het is altijd minimaal tussen de 30 en 45% minder”, aldus de econoom.

Pensioen DNA-lid gelijk aan 100% schadeloosstelling
Het onrechtvaardige bij de DNA-pensioenregeling valt gelijk op, omdat de gewijzigde ‘wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee’ uit 2015 regelt dat een DNA-lid gelijk na het uitzitten van een zittingsperiode van 60 maanden of 5 jaren, zodra hij/zij de leeftijd van 55-jaar of ouder heeft, recht heeft op een pensioen dat gelijk is aan de 100% maandelijkse schadeloosstelling, het volle loon dat een assembleelid normaal krijgt uitbetaald. “Het is een raar fenomeen dat zij een ander woord ervoor gebruiken, maar een schadeloosstelling is een brutoloon. Eigenlijk zeggen de volksvertegenwoordigers hiermee ook dat zij een bijzondere positie hebben. Dat is echter een theoretische gedachte, want een bijzondere positie hebben zij niet. Zij zijn aangesteld door het volk om het volk te vertegenwoordigen. Het volk is de baas van het parlement”, aldus Biharie.

Gewezen leden jonger dan 55 jaar worden beleidsambtenaar
Een ex-parlementariër die jonger is dan 55 jaar met een volle zittingsperiode en niet reeds in dienst is van de overheid, wordt in dienst genomen als beleidsambtenaar tot zijn 55ste jaar, om vervolgens zijn DNA-pensioen te kunnen ontvangen. Het salaris van een beleidsambtenaar ligt volgens de econoom op dit moment tussen de SRD 4.000 en SRD 7.000 per maand. “Het pensioen voor deze jonge groep heet dan ‘salaris beleidsambtenaar’. Op de dag waarop hij 55 jaar wordt, heeft hij weer recht op het pensioen, dat gelijk is aan de 100% schadeloosstelling van een DNA-lid. Dus eigenlijk stellen we vast dat in Suriname een pseudo werkloosheidswet bestaat. Het is alleen voor DNA-leden gemaakt. De gewone man op straat heeft geen enkele aanspraak op een werkloosheidsuitkering. Het lijkt mij dat deze praktijk als hoogst verwerpelijk moet worden gezien. Dit volk verdient beter”, aldus Biharie.

Maximaal pensioen wordt binnen 26 maanden opgebouwd
De financieel-economisch en juridische deskundige voert aan dat de regeling zo krom is dat parlementariërs in feite binnen 26 maanden hun maximale pensioen kunnen opbouwen. “De normale hardwerkende Surinamer moet minimaal 35 jaren gewerkt hebben én in een pensioenregeling deelnemer zijn om een totaal pensioeninkomen van maximaal 70 % van zijn laatstverdiende salaris te krijgen. Een ex-DNA-lid krijgt na een zittingsperiode van 5 jaren een DNA-pensioen van 100% van de geldende DNA-salaris plus zoals iedereen van 60 jaar en ouder, een staatspensioen, het AOV-pensioen. Dus een gewezen DNA-lid krijgt van staatswege een pensioeninkomen dat meer dan 100% is van zijn laatste inkomen. Dat nu, moet als hoogst verwerpelijk worden beschouwd. Immers, dit is maatschappelijk onaanvaardbaar.”

Carl Breeveld zegt niet of hij DNA-pensioen ontvangt
Als voorbeeld van onredelijkheid analyseert Biharie de salarisstrook van DNA-lid Carl Breeveld. Het brutoloon van Breeveld is SRD 16.811,55. Netto ontvangt hij SRD 13.459,44 per maand. De DOE-topman heeft onlangs zijn salarisstrookje via social media met de gemeenschap gedeeld. Opmerkelijk volgens Biharie is dat Breeveld reeds lang de leeftijd van 55 jaar is gepasseerd. Aangezien hij tussen 2010 en 2015 al voldaan heeft aan het vereiste van 60 zittingsmaanden, krijgt hij naast zijn schadeloosstelling ook zijn 100% pensioenuitkering uitgekeerd. “Het pensioen dat hij krijgt van het staatspensioenfonds komt niet in dit loonstrookje voor.” Hij vermoedt dat dit in een apart inkomensstrookje voorkomt dat niet is gepubliceerd. Biharie vindt dat hiermee de samenleving een verkeerd beeld door de volksvertegenwoordiger wordt voorgehouden, aangezien Breeveld slechts halve informatie heeft gepubliceerd. Hetzelfde geldt volgens de econoom ook voor andere zittende leden die de pensioengerechtigde leeftijd ook al hebben gehaald.

‘Is Breeveld ons aan het misleiden?’
Ook zou Breeveld vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd geen pensioenpremie meer moeten betalen. Op dit moment wordt nog steeds 10% van de schadeloosstelling als werknemersbijdrage afgetrokken als premieplicht. “Daarnaast krijgt hij een bruto uitbetaling van de werkgeversbijdrage in de premieplicht gelijk aan 5% (SRD 404,55) van de schadeloosstelling dat maandelijks aan hem feitelijk wordt uitbetaald. Dat zou eigenlijk ook niet mogen. Is Breeveld ons aan het misleiden? Of weet hij niet dat hij al recht heeft op een vol pensioen?”, aldus Biharie. De DOE-topman maakt ook aanspraak op een AOV-uitkering.

FR