Vrijdag 22 maart 2019

Ongezonde verhouding

10-01- 2019

Naar aanleiding van de persconferentie die door de president een dezer dagen is belegd, is er veel heisa ontstaan in de Surinaamse samenleving. Door een lid van de media (voorzitter van de journalistenvereniging) is ter plaatse aangegeven dat de president verontrustende verklaringen had afgelegd met betrekking tot de rechtstaat. De conclusie kan getrokken worden dat de president geen respect heeft voor de procureur-generaal. Uit de verklaringen van de president blijkt wel dat de vele ontwikkelingen rondom het 8 decemberstrafproces hem wel danig bezighouden. Hij heeft zo weer herhaald dat er een ‘politiek gedeelte’ kleeft aan het 8 decemberstrafproces. Dit moet erop neerkomen dat het proces persoonlijk bedoeld is geweest om de president (eerder alleen voorzitter van de NDP) schade toe te brengen, zodat ook NDP wordt verzwakt. Dat zou de inzet moeten zijn van het opstarten van het proces door het OM, aangezet door onder andere de nabestaanden. Het kan zeker gesteld worden dat het 8 decemberstrafproces op den duur in een politieke hoek is getrokken. Dat is gebeurd omdat men politiek misbruik heeft gemaakt van het strafproces, door het tijdens de verkiezingscampagnes te gebruiken. Dat gebeurde te vaak ook in DNA zelf. Een van de personen die zich hieraan schuldig heeft gemaakt is een gewezen DNA-lid die door de president zelf dansend op het podium is gehaald. Van de hele oppositie heeft dit vrouwelijk DNA-lid het meest misbruik gemaakt van het net aangevangen strafproces, in de DNA zelf. Zij heeft van het strafproces een politiek proces gemaakt, althans die indruk is aan haar te wijten. Uiteraard is het niet onmogelijk dat het alles onderdeel was van een strategie van haar partij zelf. De minister van Juspol kwam nota bene ook uit haar partij. Men heeft van een proces waarnaar de hoofdverdachte op gegeven moment zelf naar heeft gevraagd, op den duur dus zwaar gepolitiseerd door er politiek mee te gaan bedrijven. Over het sluiten van het dossier voor 60 jaar hebben wij eerder gesteld dat dit een schending is van mensenrechten van Surinamers. De president heeft het ook gehad over pater Toon die al enkele herdenkingen van de 8 decembermoorden, zware kritiek heeft geuit over de rol van het Surinaams leger in nog meer doden op het Surinaams grondgebied. Nu zegt de president dat het allemaal leugens zijn.
Verontrustend is wel dat de president als constitutionele autoriteit (van de uitvoerende macht) naar het blijkt geen vertrouwen heeft in de pg die ook geacht kan worden een constitutionele autoriteit te zijn (van de rechterlijke macht). Door de president is eens het vertrouwen formeel in de pg opgezegd. Dat was toen op basis van artikel 148 van de grondwet door de regering opdracht was gegeven aan het OM om de vervolging in het kader van het strafproces stop te zetten, en het OM toch gewoon door is gegaan met de zaak. Op dat moment ontstond er veel protest uit vooral de hoek van de oppositie, en is de brief door de regering ingetrokken. De pg is gewoon op zijn plek blijven zitten. Intussen zijn er al straffen gevorderd tegen de verdachten in het 8 decemberstrafproces, ook tegen de president. Uit de verklaringen van de president blijkt dat het de pg is geweest die aan de president het advies heeft gegeven om gebruik te maken van artikel 148 van de grondwet. Op de radio is door de pg echter ontkend dat hij het advies aan de president heeft gegegevn om gebruik te maken van artikel 148. Door de minister van Juspol is toen bij het toelichten van de opdracht aan de regering ook niet gezegd dat er een instructie was of en advies van de pg om artikel 148 te gebruiken. Als we het ons goed herinneren heeft de pg ook de opdracht aan de officieren gegeven om het proces stop te zetten. Echter waren de betrokken leden van de staande en zittende magistratuur een andere mening toegedaan. En dat was dat de zaak voortgezet moest worden. De betreffende officieren van Justitie zijn ook op hun plaats blijven zitten. De minister van Justitie en Politie heeft de opdracht van de regering op basis van artikel 148 van de grondwet toen wel in een persconferentie uit de doeken gelegd. Zij gaf aan dat er een burgeroorlog driegde uit te breken in het land en dat er geweld verwachtbaar was afkomstig vanuit exponenten uit de regeringspartij. De minister heeft dit uitbreken van geweld toen niet veroordeeld, en de personen die daarachter zouden moeten zitten ook niet gewaarschuwd. Wij hebben toen daarover ook onze kanttekeningen geplaatst. Uit de woorden van de president is deze pg geen echte pg. De echte pg is nog in leven, hij is geen pajongwaaier en hij is een nationalist. Daaruit moet dus blijken dat deze pg (en zijn voorganger) pajongwaaier zijn geweest en niet in het belang van Suriname zouden handelen. Deze uitspraken zijn gedaan waarschijnlijk vanuit bepaalde informatie die de president heeft met betrekking tot handelingen van deze functionarissen. Uit de uitspraken gedaan tijdens de recente persconferentie blijkt wel dat er door de regering naar wegen zijn gezocht om het proces stop te zetten. Dit terwijl men juist in het begin gevraagd heeft naar onderzoek. Halverwege hebben wij gemerkt dat middels de amnestiewetaanpassing getracht is een waarheids- en verzoeningscommissie te doen instellen. Deze commissie is geboden in de wet, maar niet uitgevoerd. Daarna bleek echter dat de toon die aangeslagen werd o.a. op de staatsmedia niet verzoenend was, maar juist agressief en veroordelend naar de nabestaanden.
In elk geval is het geen gezonde zaak binnen het rechtsbestel en in het staatsbestel dat de president en de pg op gespannen voet met elkaar leven. Het is een verontrustende zaak dat er vanuit de regering geen vertrouwen is in de pg. Dat komt omdat de pg volgens de grondwet enkele belangrijke taken heeft.