Woensdag 22 mei 2019

Voor de implementatie van de Wet Elektronisch Rechtsverkeer zal de staat voor de uitvoering nog een aantal staatsbesluiten moeten maken. Gelet op de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen plaatsvinden en hoe elektronische toepassingen in het rechtsverkeer zich kunnen en zullen ontwikkelen, is gekozen voor een zo flexibel mogelijke opzet van de wet. Enerzijds komt dat tot uitdrukking in het gebruik van algemeen geformuleerde begrippen en bepalingen, en anderzijds in de mogelijkheden om bij staatsbesluit nadere regels over één of meerdere onderwerpen te kunnen stellen. Aldus kan eenvoudig op veranderingen, vernieuwingen en knelpunten worden ingespeeld.

Hoofdstuk 8 van de wet (Commerciële Communicatie Langs Elektronische Weg) blijkt echter al in werking te zijn getreden. Hoofdstuk 8 heeft geen additioneel staatsbesluit nodig. Bij geval van uitzondering kan de overheid wel staatsbesluiten aanslaan als de zij sommige diensten deels of geheel verbiedt. Volgens dit hoofdstuk dient het bij commerciële communicatie langs elektronische weg met consumenten steeds duidelijk te zijn dat het betreft commerciële communicatie. Een ondernemer die producten of diensten aanbiedt via bijvoorbeeld sociale mediaplatformen dient hier rekening mee te houden. Dit geldt ook wanneer degene namens wie de commerciële communicatie langs elektronische weg plaatsvindt, gebruik maakt van wedstrijden en spelen; of zich bedient van aanbiedingen. Onder aanbiedingen moeten onder meer kortingen, premies en geschenken worden begrepen.

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, namens wie de commerciële communicatie langs elektronische weg met consumenten plaatsvindt, dient duidelijk identificeerbaar te zijn, conform de wet. Dit wet strekt ertoe regels vast te stellen voor het rechtsverkeer langs elektronische weg. Elektronische transacties (als samenvattend begrip) betreffen niet alleen handel via internet, maar in het algemeen alle rechtshandelingen in het rechtsverkeer, waarbij er sprake is van gebruik van elektronische toepassingen. De rechtshandelingen kunnen betreffen transacties binnen de overheid, tussen overheid, bedrijven en consumenten, over en weer.

Met commerciële communicatie langs elektronische weg (ook wel aangeduid als e-commerce) hangen bijzondere aspecten samen. Zo heeft e-commerce in de regel een grensoverschrijdend karakter en raakt daarom meerdere jurisdicties. Er is sprake van communicatie, kennis, diensten en informatie in immateriële vorm. Deze worden niet in een tastbare vorm neergelegd. Bij digitale vastlegging is informatie niet meer gebonden aan een bepaalde fysieke drager of plaats. Digitaal vastgelegde informatie is bovendien onuitputtelijk, in die zin dat deze oneindig kan worden gekopieerd zonder dat dit leidt tot kwaliteitsverlies of vernietiging. Voorts kan een technologische turbulentie worden vastgesteld. Nieuwe informatietechnieken en -producten volgen elkaar in hoog tempo op, of convergeren tot nieuwe media.

Het overheidsbeleid is onder meer gericht op het bevorderen van de transparantie en toegang tot de markt, alsmede de betrouwbaarheid van het elektronische verkeer en het wegnemen van belemmeringen in de bestaande juridische infrastructuur. Daarnaast wordt een brede toegankelijkheid tot de elementaire voorzieningen beoogd: voorzieningen die nodig zijn voor het maatschappelijk functioneren van burgers en bedrijven.

Kavish Ganesh