Woensdag 22 mei 2019

OKBDe voorbereiding van de algemene verkiezingen 2020 is op gang. Het Onafhankelijk Kiesbureau heeft zich in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en in samenspraak met relevante actoren gebogen over onderwerpen die eerlijke en transparante verkiezingen moeten bewerkstelligen. Daarbij werden onder andere de verkiezingen van 2015 geëvalueerd. De gedachtewisseling vond plaats tijdens een tweedaagse workshop. Dagblad Suriname dook in de materie en meldt uit verzamelde informatie.
Kennis, vaardigheden en bezetting van verkiezingsorganen

Er werd stilgestaan bij de kwaliteit van de bemensing van alle verkiezingsorganen. Er zijn verbeteracties besproken, conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan aan de regering Bouterse/Adhin. Uit de bekomen informatie blijkt dat aan de selectie, voorbereiding en training van het personeel nog veel haken en ogen zitten. En dat geldt niet alleen voor het stembureaupersoneel, maar voor alle werkkrachten die bij de verkiezingen zijn betrokken.

Trainingsduur te kort

De duur van de training werd te kort bevonden. Er werd een langere trainingstijd aanbevolen. Een training van 2 tot 3 dragen wordt volstrekt onvoldoende geacht om wie dan ook klaar te stomen.

Intellectueel en ontwikkelingsniveau

Praktijkervaring heeft aan het licht gebracht dat in bepaalde gevallen deelnemers de leerstof niet kunnen bevatten. Het wordt daarom van belang geacht dat er minimale voorwaarden gesteld worden aan het ontwikkelingsniveau van de participant. ‘Op z’n minst een hogere beroepsopleiding’, werd voorgesteld. Volgens de geldende regels bestaat er alleen een profiel voor de eerste 4 leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en het is gewenst dat ook deze wordt aangepast. Het kan voorkomen dat de voorzitter en de volgende 3 leden bijvoorbeeld een universitaire graad hebben, maar als nummer 9 en 10 een glo-niveau hebben, zorgt dit voor een onevenwichtige functionering van het OKB. ‘Daarom is het gewenst dat de profielschets identiek is voor alle leden.’

Slechte selectie van personeel

De wervingsprocedure werd niet-transparant genoemd. Tijdens de evaluatie werd het volgende aangehaald. ‘Een ongekwalificeerde kandidaat met onvoldoende scholing mag nog zoveel training als maar bedacht kan worden hebben gekregen, maar als die het bevattingsniveau niet heeft, gaat die het gedicteerde nimmer begrijpen en daardoor ook niet naar behoren kunnen functioneren.’

Trainingen

Aangegeven werd dat de selectieprocedure van het stembureaupersoneel veel te laat plaatsvindt. De trainingen vinden met veel haast op het laatste moment plaats. Het gaat om trainingen in stad en district. Er nemen op het moment 200 personen deel per trainingssessie. De groepen worden veel te groot geacht om het gewenste resultaat te halen. ‘De grootte moet drastisch teruggebracht worden, was een algemene opvatting. De training zou bovendien theoretisch en praktisch moeten zijn. Er werd bijvoorbeeld nadruk gelegd op praktijkoefeningen in het turven. Voorgesteld werd om een toets te koppelen aan de training. Er zou het best alvast begonnen kunnen worden met trainers te trainen.’

Professionele trainers

Aanbevolen is om de trainingen door vakbekwame personen te laten verzorgen, die niet alleen kennis van zaken hebben van de te behandelen onderwerpen, maar ook curriculum kunnen ontwikkelen en bekwaam zijn in het overdragen van de leerstof.

HD