Maandag 18 juni 2018

MO-wiskunde

23-08- 2017

De minister van Financiën heeft in DNA ‘in de microfoon’ laten blijken dat hij niets kan leren van een DNA-lid dat slechts een MO-wiskunde bezit. Daarmee heeft de minister dus duidelijk aangegeven dat hij geen respect heeft voor DNA-leden die minder dan hem geschoold zijn. De vraag rijst hoe deze minister respect zal opbrengen voor de burgerij die voor een groot deel niets eens voj heeft afgemaakt. De minister van Financiën is een verwaand lid van de regering dat geen aanleiding en wapenfeiten heeft om arrogant te doen. Deze ministers heeft geen wapenfeiten, eerder heeft hij voor dieptepunten gezorgd met zijn aanwezigheid. Door de DNA is gisteren voor het laatst beraadslaagd over de begroting van het haast afgelopen jaar 2017. Effectief zijn maar 4 hele maanden over. Met betrekking tot het geplande en theoretisch tekort en het feitelijk gerealiseerde kan het een en ander gezegd worden. Het kan zijn dat het theoretisch tekort door een lage realisatie door gebrek aan geld en gebrek aan daadkracht, hoger is dan het daadwerkelijk tekort. Dat was ook het geval in de NF-periode waar een tekort wel eens definitief aan het eind van het jaar eindigde als een overschot met besparingen. We zien echter dat de regering door is gegaan met bijvoorbeeld infrastructuurprojecten. Er is een vraag gesteld met betrekking tot de monetaire financiering omdat er nieuwe bankbiljetten zouden zijn gedrukt. De regering heeft beloofd om niet meer aan de ‘kwaadaardige’ monetaire financiering te zullen doen, zoals dat gebeurde in de Bosjes-periode. De kwaadaardige monetaire financiering leidt tot depreciatie van de munteenheid. Het geld wordt eerder papier dan het waarde van geld heeft. De minister van Financiën gaf aan dat eerst het tekort gesteld was op 7.6%. Er zijn in de begroting aanpassingen gepleegd waardoor het tekort nu neerkomt op 6.5% van het bbp. Daarbij is rekening gehouden met de schuldwetgeving in Suriname. De middelen die de staat te besteden heeft is gesteld op 6.7 miljard SRD. Hieronder is een deel schulden die de Staat zal aangaan om aan geld te komen. De minister van Financiën heeft de DNA een sneer gegeven door aan te geven dat DNA-leden niet geschoold zijn en de financiële cijfers niet goed bestuderen. De minister zei dat de DNA-leden zich financieel moet laten scholen. Ook heeft hij aangegeven dat hij niet van plan is om alle leningen 1 voor 1 aan het parlement voor te houden met aflostermijnen. De minister heeft ook geïrriteerd gereageerd op de vraag van de goedkope leningen die bijvoorbeeld Nederland kan krijgen met een rente van half of zelfs negatieve rente. De minister gaf aan dat Nederland een AAA-land is en Suriname een veel lagere kredietwaardigheid bezit. Suriname heeft nooit zijn gelden goed besteed. De uitgaven zijn in de nieuwe begroting gesteld op 8.4 miljard SRD. Het tekort is dus theoretisch en technisch gesteld op 1.7 miljard SRD en dat komt neer op een tekort van 6.5 %. Dat zou wel binnen de lijnen van de wet zijn. De leningen alleen betreffen 2.3 miljard en dat is 27% van de uitgaven en 34% van de beschikbare middelen. Er zijn interpretatieverschillen over wat het tekort is. De oppositie vindt dat leningen die geboekt worden bij de middelen niet gebruikt kunnen worden om een tekort te verkleinen, het is onderdeel van het tekort. Door de regering wordt aangegeven dat leningen ook geboekt werden als middelen en geen onderdeel zijn van het tekort ook tijdens het NF-periode. Volgens de interpretatie van de oppositie is het feitelijk tekort 4 miljard en dat is geen 6.5 % van het bbp. Als we van 4 miljard uitgaan, dan gaat het om 47 % van de uitgaven. Opmerkelijk is ook dat alleen aan rentes en aflossingen 1.8 miljard SRD is opgebracht en dat is 21% van de geraamde uitgaven. Dat is een zeer hoog bedrag, een teken dat Suriname vast zal lopen met het aflossen van hoge rentes en aflossingen. Wat wel gemist is bij zeker de oppositie, is dat men de totale begroting niet procentueel en verhoudingsgewijs heeft benaderd en aspecten met elkaar heeft vergeleken. Ook heeft men nagelaten om volgens een macro-economisch standaard vast te stellen of de begroting wel evenwichtig en verantwoord is samengesteld. Wat zeker als verzwakkend voor de oppositie is geweest, is het stukje bij beetje herhalen van oude en nieuwe informatie over oude corruptiezaken en het aanhalen van individuele gevallen van burgers die niet betaald zijn voor het verrichten van diensten voor de regering. Dit punt is zeker belangrijk, maar bij een afronding van een begroting wordt meer diepgaand gesproken over concepten en de grote lijnen met betrekking tot het fundament van het beleid. Het is dus gebleken dat het kader in DNA zich wel laat schofferen door een financiënminister die meent de knapste van de klas te zijn. Deze houding is de kern het falen van het recent financieel-monetair beleid in Suriname.