Zondag 16 juni 2019

Onlangs is weer gebleken dat sommige politici ipv de gehele samenleving, hun politieke
partij/ vereniging op de eerste plaats zetten. Een concreet voorbeeld van deze
misselijkmakende partij – / vriendjespolitiek is dat Ramon Abrahams, op woensdagavond
tijdens een kadermeeting in OCER de aanwezigen mededeelde dat de verkiezingsdatum
vervroegd zal worden vanwege de nationale vrije dag ‘Eid Ul Fitr’.

Der gelijke mededelingen horen zoals elke andere nationale aangelegenheid via een
neutrale plek, medium of instituut te worden gedeeld met de gehele samenleving en niet
eerst tijdens een ‘onder onsje’ in een partijcentrum. Let wel: er is niets mis met het delen van
informatie in kleinere verbanden, maar er is alles mis met het eerst delen van nationale
zaken met ‘eigen mensen’ en pas achteraf met het hele volk waar men in dienst van is.

En te bedenken dat we te doen hebben met de partij die de basis vormt voor deze regering.
Andere voorbeelden van deze opvallende manier van het regeren van een land alsof het
een eenmanszaak is waarvan het hoofd alle ruimte heeft om te doen wat die wilt en wanneer
die dat wilt doen zijn:

1. Het versieren van openbare gebouwen (v.b.: C.B.B. Combe)/ plekken (Fontein aan
het Valliantsplein welke een herdenken is aan 100 jaar Staten van Suriname en niet
van een partij) welke de staat toebehoren in partijkleuren. Bovendien is aan de
samenleving in 2012 beloofd dat het plein gerehabiliteerd zou worden en is er een
zeer rooskleurige beeld geschetst van wat er allemaal verwacht mocht worden van
het nieuwe plein. Later werd het fontein voorzien van schoon water voor de
‘zwerverscarwash’ en nieuwe paarse tegels, wat wel beter oogt dan voorheen, maar
helemaal niet voldoet aan de standaard welke werd beloofd. Het voorzien van een
lakje in de partijkleur lijkt daardoor eerder op een herinnering dat bedoelde
(regerende) partij zich wederom niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden en
er vlugjes wat heeft gedaan om wat zand in de ogen in de ogen te strooien van de
burger, die in afwachting op de vernieuwing was.
2. Het uitdelen van pakketten aan de slachtoffers van het eigen slecht beleid door partij
kernvoorzitters, parlementariers van de partij en andere loyalisten, i.p.v. een neutraal
daarvoor aangewezen instantie
3. Het uitlekken van telefoongesprekken waarin zelfs partijleden op bepaalde posten
aangeven dat er vanuit een specifiek ministerie op de eerste plaats wordt
omgekeken naar het oplossen van partij ‘problemen’ of die van partijtoppers
4. Het uitlekken van telefoongesprekken van politiek geplaatste functionarissen die
duidelijk sjoemelen met facturen
5. Alom bekende corruptieschandalen zoals de naschoolse opvang en de pakketten,
waarvan ‘verdachten van eigen kamp’ worden beschermd door dezelfde authoriteit
die van hen een voorbeeld van de ‘Rule of law’ zou moeten maken.
6. Zelfs in het jeugdparlement wordt deze misselijkmakende partij mentaliteit
voortgezet. Bijkans een jaar of twee geleden kwam nog een oproep van een
jeugdparlementarier op facebook die aangaf dat jongeren die in aanmerking wilden
komen voor een vakantiejob bij de overheid zich bij die bewuste JP’er, die ook lid is
van de grootste partij in de regering, konden aanmelden i.p.v. de jongeren te sturen
naar de juiste instantie.
7. Het presenteren van een verkiezingslogo bij de vorige verkiezingen dat lijkt op een
icoon van de slogan van de zittende regering nl. ‘nog vijf’.

Deze mentaliteit getuigt van sterk van nepotisme (vriendjespolitiek) en zal altijd werken als
een opgetrokken handrem van het voertuig dat ons als samenleving vooruit zou moeten
brengen. Verder zorgt deze mentaliteit bij mensen in aanzien voor een ‘spin off’ in de
samenleving, welke maakt dat burgers kunnen gaan denken dat het normaal is om altijd
eerst de vrienden te helpen/ bevoordelen en daarna de rest.

Meent de regering werkelijk het belang van elke Surinamer te willen behartigen, dan moet zij
afstand doen van eerder aangehaalde manier waarop men zich profileert om zodoende
werkelijk de kansen en mogelijkheden voor elke Surinamer te vergroten i.p.v. alleen de ‘ja-
knikkers’ en andere loyalisten/ opportunisten ONLY THEN WE CAN DO THE JOB!!

Bryan Boerleider