Vrijdag 22 februari 2019

VHP-parlementariër Krishna Mathoera vindt de verhoogde inschrijfgelden voor het schooljaar 2018/2019 op de verschillende niveaus onbehoorlijk en drempelverhogend. “In onze samenleving, waar nog geen 6% van de bevolking hoger en academisch opgeleid is, worden met plotselinge verhogingen van inschrijfgelden die in strijd zijn met behoorlijk bestuur, nieuwe en hoge drempels opgeworpen voor de toegang tot onderwijs. Deze verhogingen moeten teruggedraaid worden”, zegt de politica aan Dagblad Suriname. Een hoger ontwikkeld volk is volgens Mathoera een ‘must’ voor het groeivermogen van de economie en zou dus ook een noodzaak en prioriteit moeten zijn van elke regering. “Kennis, ontwikkeling en innovatie zijn essentieel om onze welvaart verder te laten groeien. De overheid zou daarom hogere prioriteit moeten geven aan onderwijs en meer geld hiervoor beschikbaar stellen. Zij moet niet het budget van onderwijs verlagen, zoals in de afgelopen jaren steeds het geval is geweest. Onderwijs kost geld, overal ter wereld. In plaats van onderwijs te stimuleren en drempels te verlagen, wordt met de verhoging van inschrijfgelden nieuwe drempels opgeworpen”, benadrukt de parlementariër.

Met gewetenloos beleid kansen ontnemen
Mathoera voert aan dat uit internationale onderzoeken blijkt, dat vooral studenten uit gezinnen met lage inkomens of met een laag opleidingsniveau van de ouders minder goed doorstromen binnen het onderwijs. Het zelfde geldt voor studenten uit de districten, die extra kosten maken om hoger en vooral universitair onderwijs te volgen. “Het beleid zou zich moeten richten op het vergroten van de kansengelijkheid voor studenten uit gezinnen met lagere inkomens, omdat studenten met ouders die hoogopgeleid zijn betere kansen hebben om in het hoger onderwijs te komen. Studenten uit lage inkomensklasse en districten, die juist steun verdienen bij ontwikkeling en emancipatie, worden met dit gewetenloos beleid kansen ontnomen, omdat onderwijs met de voortzetting van verhogingen in deze crisis minder toegankelijk wordt.”

Inschrijfgeld Adekus in 7 jaren met 200% verhoogd
Welk doel deze verhogingen dienen en wat de impact van deze verhogingen zijn, blijkt volgens haar helemaal niet uit de bekendmaking. In de afgelopen 7 jaren zijn jaarlijks verhogingen doorgevoerd. In vergelijking met 2010, toen het inschrijfgeld op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) nog SRD 625 was, betaalt de student nu SRD 1.850. “Een verhoging van bijkans 200% in 7 jaren voor de inschrijving op de Adekus. Dit is buitensporig dwaas. Nergens gebeurt dit! Terwijl de kwaliteit van het hoger onderwijs op basis van de vele opinies in de samenleving niet aanmerkelijk is verbeterd. Ook studenten klagen over slechtere studieomstandigheden, zoals niet schoongemaakte lokalen, niet altijd functionerende airco’s , niet goed functionerende toiletten, toiletten zonder toiletpapier, niet werkende kranen, lange wachttijden voor examenresultaten etcetera. De vraag rijst, waarom verhogingen betaald worden, terwijl de kwaliteit van het onderwijs alsook de onderwijsvoorzieningen alsmaar achteruitgaan”, stelt de VHP’er.

Bezuinigen op onnodige personeelskosten zoals reshuffelingen
Mathoera vindt dat met dit beleid de weg van de minste weerstand gekozen wordt. In plaats van harder te bezuinigen op minder belangrijke aspecten, zoals extra personeelskosten in verband met reshuffelingen, worden de onderwijskosten makkelijk afgewenteld op de burger. “Notabene in een tijd waar juist het regeringsbeleid gefaald heeft om de nationale munt te beschermen, waardoor alle Surinamers verarmd zijn.”

Studiefinanciering NOB niet toereikend om in grote behoefte te voorzien
Hoewel de studiefinanciering vanuit de Nationale Ontwikkelingsbank Bank (NOB) over het algemeen goed functioneert en een buitengewoon sociale terugbetalingsregeling kent, vinden studenten dat de wachttijden te lang zijn. Volgens de parlementariër is dit bovendien niet toereikend om in de grote behoefte te voorzien.

Wijze van bekendmaking in strijd met behoorlijk bestuur
In de bekendmaking is volgens Mathoera op geen enkele wijze gemotiveerd, waarom de verhogingen zijn doorgevoerd, hetgeen in strijd is met behoorlijk bestuur, en wel het motiveringbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Deze twee aspecten van behoorlijk bestuur vragen aan de overheid dat zij haar besluiten goed moet onderbouwen en motiveren, waardoor de burger begrijpt waarom zij in dit specifiek geval meer moet betalen en dat de burger door een tijdige beslissing weet waar hij of zij aan toe is. “Deze verhoging, enkele weken voor het nieuwe schooljaar doorvoeren, betekent dat ouders hier niet op hadden gerekend en dat zij plotseling opgezadeld zijn met deze extra onverwachte uitgaven. Notabene in een tijd van extreme crisis, waarbij onze landgenoten dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van de verarming door de waardedaling van onze nationale munt, de prijsstijgingen van eerste levensbehoeften, van nutsvoorzieningen als water, stroom en telefoon, van medische kosten, van babyvoeding en brandstofprijzen.” Overigens vindt de VHP-parlementariër dat dit totaal in strijd is met de verkiezingsbelofte van de NDP, die gratis toegang tot onderwijs en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs had beloofd. “Ook deze belofte hebben zij, naast zoveel anderen niet kunnen waarmaken”, aldus Mathoera.

Faisel Rasoelbaks