Donderdag 21 juni 2018

1 Korpschef heeft president gevraagd  haar te ontlasten“Ik heb niet mijn ontslag ingediend, ik heb de president gevraagd mij te ontlasten uit mijn functie als korpschef. Dit is iets anders dan ontslag, want als iemand met ontslag gaat, eindigt de dienstbetrekking met de overheid en dat is niet de strekking van mijn verzoek”, zegt korpschef Agnes Daniel. “Reden voor het verzoek om ontlast te worden uit haar functie, heeft allemaal te maken met de wending die deze kwestie momenteel heeft genomen. Vanaf het moment dat in de media is verschenen dat de bond het vertrouwen in de korpschef dan wel in de korpsleiding heeft opgezegd, heeft zij besloten om professioneel te handelen. Zij heeft op basis hiervan gemeend om een gesprek aan te vragen met president Desi Bouterse, omdat hij het bevoegd gezag uitmaakt. De president heeft de korpschef ontvangen. Hij heeft wat ruimte gevraagd alvorens al dan niet in te gaan op het verzoek van de korpschef.” Na dit gesprek heeft de korpschef haar werkzaamheden normaal voortgezet. Er is geen sprake van wrijving op de werkvloer. De korpschef heeft de president informatie gevraagd over de brief waarover zij geen kennis droeg. Er is toen besproken hoe verder te gaan.

Volgens de korpschef heeft zij enkele opties met de president besproken en een van die opties was het instellen van een Mediation Team. De korpschef heeft goed hierover nagedacht en zij heeft de president hiertoe de ruimte geboden. Afhankelijk van wat het besluit is, zal de functie van korpschef worden ingevuld. De korpschef benadrukte dat de bond haar persoonlijk niet op de hoogte heeft gesteld omtrent het opzeggen van het vertrouwen in haar en de korpsleiding. “Persoonlijk heb ik veel gevoel voor orde en discipline.” Inmiddels is het MT reeds geïnstalleerd en is het onderzoek al gestart. “Wij wachten de resultaten hiervan af.” De korpschef zegt dat de media haar ook heeft benaderd. Weliswaar heeft zij daarop niet gereageerd, omdat zij het bevoegd gezag niet wilde overslaan. Zij heeft professioneel gehandeld door zelf een verzoek te doen aan de president, waarin zij vraagt om haar te ontlasten uit de functie van korpschef.

Saskia Bandhan

Meer Binnenlands Nieuws