Vrijdag 15 maart 2019

1Kijk niet naar de handicap1De dag van 21 maart is aangewezen als Wereld Down Syndroomdag. De secretaris-generaal van de United Nations stelde dat we op deze dag moeten bevestigen dat mensen met Down Syndroom ook onderdeel maken van de rechten van de mensen en hun fundamentele vrijheid. Binnen deze context heeft het Medische Opvoedkundig Bureau (MOB) een activiteit gekoppeld aan deze dag. Er zijn enkele presentaties verzorgd voor de ouders en begeleiders van de kinderen. Waarna er in workshopverband met de ouders nagetrokken is in hoeverre informatie heeft geleid tot beter besef over het functioneren van de dienstverlening en hoe men makkelijker en doelgerichter gebruik kan maken van die dienstverlening. Waarnemend directeur van Sozavo, Angela Salmo, stelde het een bijzonder initiatief maar ook een bijzondere dag te vinden, omdat je als ministerie op zo een dag accenten gaat leggen over het beleid dat er in het naaste verleden is gevoerd ten aanzien van die doelgroep en wat voor beleid er nu zal voortvloeien ten behoeve van die doelgroep. “Het is erg belangrijk dat die doelgroep zich niet minderwaardig gaat voelen, dat zij die extra ondersteuning die zij nodig hebben ook krijgen en dat ze op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de Surinaamse maatschappij. De bijdrage die wij geven aan alle mensen in Suriname die leven met een beperking, is de maandelijkse financiële bijstand van SRD 325 die de groep krijgt. Daarnaast wordt er op aanvraag ook waar nodig begeleiding en informatie verstrekt. Die begeleiding heeft veelal te maken met het aanhoren van de beperking, zodat er een gerichte doorverwijzing kan volgen”, aldus Salmo.

Martin Veldkamp van de afdeling Categoriaal Maatschappelijk Werk bevestigde dit proces tijdens zijn presentatie en ging er verder op in. Volgens deze medewerker zijn er 4 belangrijke kwetsbare groepen, waarop het ministerie zich focust waaronder jeugdigen, mensen met een beperking, senioren burgers en thuis- en daklozen. “We hebben verschillende diensten die beschikbaar zijn ten behoeve van deze groepen. Onder onze paraplu staan dus mensen met een beperking en een van de diensten die geboden wordt is de financiële bijstand’, zegt Veldkamp. Verder verschaft het ministerie ook hulpmiddelen, zoals rolstoelen, gehoorapparaten en dergelijke. Momenteel houdt het centrum Trainingen Jeugdige Gehandicapten (TJG) zich bezig met het verstrekken van rolstoelen. Zij verzorgen tevens vaktrainingen voor kinderen met een leerbeperking. En nu is er een project gaande, waarbij er rolstoelen gratis worden verstrekt in samenwerking met de gemeente De kerk van Jezus Christus. Ook geeft het ministerie subsidie aan instellingen en transportsubsidie ten behoeve van het zorgvervoer. Het ministerie staat nu in het proces om samen met stakeholders, begeleiders en ouders te werken aan een nationaal platform, omdat zij willen dat de doelgroep ook vertegenwoordigd is in de besluitvorming.

De term beperking is nu ook aan verandering onderhevig en men is internationaal bezig een andere benadering te geven aan de naam. “Tijdens een trainingsbijeenkomst in Trinidad is gezegd dat je niet moet kijken naar de beperking van een persoon, maar dat je eerder de potentiele vaardigheden van de persoon moet herkennen. De term werkt tevens ook beperkend op de persoon”, aldus Veldkamp.

NK