Dinsdag 17 juli 2018

NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis kijkt met volle aandacht uit naar de aanvullende kostenverhogende maatregelen, die de regering binnenkort voornemens is in te voeren. “De president heeft aangegeven dat wij kunnen kijken in de sfeer van de belastingen. Nu op dit moment heb ik geen zicht op welke maatregelen precies genomen zullen worden, dus het is nog even koffiedik kijken. Als het nodig is, zullen wij als parlement zeker een kritische blik gooien. Vooral als het zou gaan om maatregelen die een bepaalde sector negatief gaat beïnvloeden”, zegt Kensenhuis aan Dagblad Suriname. President Desi Bouterse heeft kort voor zijn vertrek enkele weken terug gezinspeeld op de invoering van kostenverhogende maatregelen. Alle ogen zijn nu gericht op 29 september, de dag waarop het staatshoofd in zijn jaarrede een uiteenzetting zal presenteren van het beleid voor het dienstjaar 2018. Ook zal het staatshoofd, zoals grondwettelijk verplicht, de ontwerpbegrotingen over het komend dienstjaar indienen.

De parlementariër voert aan dat reeds bij de goedkeuring van de begrotingen over het dienstjaar 2017 door het parlement is aangedrongen om de inkomsten van de overheid te verhogen en concreet aan het parlement te presenteren welke verhogingen precies zullen worden doorgevoerd. Zo zijn tijdens de beraadslagingen ook concrete voorstellen gedaan met betrekking tot de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en de verhoging van de tarieven voor grondhuur. De parlementariër voert aan dat bij de invoering van deze maatregelen ook de zienswijze van betrokken groepen, waaronder het bedrijfsleven, zullen worden meegenomen. “Als het gaat om bedrijven, dan moeten wij kijken hoe die verhoging zal liggen en hoe zwaar het zal wegen naar de ondernemersgroep toe”, aldus Kensenhuis.

Concrete uitwerking OP in begroting 2018
Kensenhuis voert aan dat het parlement bij de goedkeuring van het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en de begrotingen de regering heeft geadviseerd om de resterende maanden van 2017 te gaan richten op belangrijke zaken als het garanderen van lonen en salarissen en de afronding van bepaalde noodzakelijke projecten. “Hierna gaan wij in 2018 echt wel kijken naar de zaken die vanuit het OP gefinancierd moeten worden. In de begrotingen over het dienstjaar 2018 zullen we dan heel concreet de uitwerking van het OP zien”, aldus de politicus.

FR