Maandag 22 april 2019

Het hervormingsproces is op spoor!

Zijn enkele van onze wetenschapsmensen (economen) blijven steken in de schaduwzijde van de Industriële Revolutie?
In het 18de -eeuwse vroege kapitalisme waren de economische aspiraties van de welgestelde burgerij gericht op het vermeerderen van haar rijkdommen door middel van de koloniale politiek en de buitenlandse handel.
Om de rentabiliteit van de onderneming te garanderen waren lange werkdagen en lage lonen voor de arbeiders, als ook vrouwen- en kinderarbeid, op grote schaal een vereiste. Er was vaak een opeenhoping van arbeiders bij elkaar, onder beperkte en veelal ook onhygiënische woonomstandigheden. De consequenties zijn bekend. Mensen en hun gezinnen hebben heel veel geleden in die tijd.
Maar in ons huidige hervormingsproces van de sociaal economische structuur is er geen ruimte voor asociaal handelen of voor een asociaal plan.
De huidige Surinaamse gezagdragers stralen enkele positieve eigenschappen uit, zoals; geduld, verdraagzaamheid, wijsheid, flexibiliteit, kundigheid, orde, overzichtelijkheid en liefde. Dit zijn de factoren die de basis hebben gevormd voor de consolidatie van de gerealiseerde electorale winst van 2015, door NDP. Maar is dit nu reeds voor de volle honderd procent (100%) geconsolideerd voor de komende tijden?
De huidige NDP+ Regering schijnt goed toegerust te zijn met een florerende toekomst, waardoor ze in staat is het electoraat in haar belangrijkste structuren en processen te begrijpen en dienovereenkomstig te behandelen.
Voor de goede orde en de duidelijkheid is het nuttig in herinnering te brengen, de verklaring welke werd afgelegd door de huidige regering onder leiding van President, D.D. Bouterse / M.A. Adhin, in de Nationale assemblee op 29-9-2017. Zulks in het kader van het herstel- en stabilisatie programma.
Het Comité en ook de Surinaamse samenleving hebben met heel veel genoegen en ook hoopvol een aantal punten uit de toespraak, gehouden door de waarnemend President. M. Adhin in de DNA op 29-9-2017, kunnen registreren:
Geen enkele geleding van ons volk mag of zal buiten het bereik van de verbetering en ontwikkeling gelaten worden. Speciale aandacht zal gegeven moeten worden aan de traditionele en marginale groepen, die tot nu toe niet profiteerden van ontwikkelingen.
Het activeren van alle sectoren van de samenleving, tot deelneming aan de op gang zijnde moderniseringsprocessen. Door een oriëntatie op het creëren van werkgelegenheid en het veredelen van ons onderwijs, gericht op de op gang zijnde ontwikkelingsprocessen, economisch en sociaal.
Het streven naar sociale rechtvaardigheid; met inbegrip van het tot stand brengen van een billijke inkomsten verdeling en het garanderen van een minimum inkomen voor alle lagen van ons volk.
Het geven van hoge prioriteit aan de ontwikkeling van menselijke capaciteit.
De totale Surinaamse samenleving mag deze verklaring niet uit het oog verliezen. Het moet gezien worden als uiting van een nieuwe levensstijl, gedragen door de op komende moderniserende Surinaamse samenleving. De verklaring draagt iets van grootheid en heroïsme (heldenmoed) in zich.
In deze verklaring zijn meegenomen: 1) De vrijheid van de Surinaamse Mens, in economisch opzicht ( onze ondernemers); 2) Het recht om kritisch te mogen denken en om in alle vrijheid morele beslissingen te mogen nemen; 3) Verdraagzaamheid.
Deze verklaring bestrijdt met nadruk de stelling van enkele van onze wetenschapsmensen (Economen) “oppositionele politieke krachten”, dat de hervorming van de ge-erfde sociaal economische koloniale ordening alleen met een “asociaal plan” kan worden gerealiseerd.
Voor de duidelijkheid is het goed om te benadrukken dat overal in de natuur men geloof hecht aan eenheid, orde en harmonie; hoe zouden zij dan niet in mens en maatschappij aanwezig zijn, tenminste als immanente krachten?
Beste oppositionele krachten u weet het: de natuur is steeds met zichzelf in harmonie, had Newton geleerd; zoals de wet van de Zwaartekracht overal werkt, zo moet op moreel gebied ook een ethische grondwet in de Surinaamse samenleving werken. Maar dan a.u.b. geen “Asociaal plan”.
Kijkend in de richting van het sociaal economisch proces, valt wel op hoe de huidige Surinaamse regering met initiatieven komt om structuren en situaties van afhankelijkheid op te lossen. Ook zien wij de dominantie van de functionele rationele wetgevingsproducten.
We kijken ook wat de formele houding van de regering is met betrekking tot procedures (o.a. hun subsidie regiem) waar het primair om efficiëntie en effectiviteit gaat. Ook het beleid met betrekking tot het economisch vraagstuk moet kritisch gevolgd worden. De samenleving heeft tot nu toe geen chaotische situatie gekend in het sociaal economisch leven van alle dag. Opvallend is ook de methodologische systematiek van een stap voor stap besluitvorming welke gericht is op een oplossing van de ge-erfde scheef getrokken sociaal economische structuur, waarbij wij ons steeds ervan bewust moeten zijn dat elke stap wel doordacht en zeker ook rationeel moet worden gezet.
Het Comité Modernisering wenst vast te stellen dat in het proces tot grondige vernieuwing van de geërfde zwakke en smalle sociaal economische structuur en de onrechtvaardige samenleving, het opvoedingssysteem zeker ook moet worden meegenomen als te zijn een belangrijke factor.
Een andere factor die de basis is voor een stabiele, sterke en rechtvaardige Surinaamse samenleving is die van de vorming en scholing van onze ruim 120.000 scholieren tot waardige Surinaamse vrouwen en mannen, met een dusdanige mentaliteit, dat zij bereid zijn om zich op elk gewenst moment in te zetten voor de opbouw en verdediging van het grond gebied van ons land. Een nieuwe attitude dus.
Met deze aanpak, de nieuwe nationale attitude van uit het menselijk instrument als de motor voor het realiseren nationale van onze ontwikkelingsdoelen, zal het zeker wel goed komen met onze nationale toekomst. Een die enkel en alleen gericht is op welvaart, welzijn en een op productie gerichte samenleving in de geest van efficiëntie en effectiviteit.

E. Castelen; Comité voor Modernisering