Zondag 21 oktober 2018

1Henk Wip-“Boetestructuur zwaar transport wordt aangepast”Overbelading wordt niet meer getolereerd

“De boetestructuur voor overtredingen door zwaar transport wordt aangepast”, beklemtoont Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), tijdens de persconferentie inzake ordening van deze sector. Wip brengt onder de aandacht dat er wettelijk reeds aslastnormen zijn vastgesteld, die dermate overschreden worden dat een aanpassing van de boetestructuur noodzakelijk is. “De boetestructuur is nog niet concreet, maar u mag erop rekenen dat de boete wel bedoeld is om zaken te ontmoedigen. Met een SRD 5 zullen we het doel niet bereiken. De boete zal dusdanig zijn dat men weet dat men geen overtreding moet begaan.” Naar zeggen van Wip hebben dergelijke knelpunten niets te maken met het creëren van alternatieve wegen, maar met overbelading van de vrachtwagens die handhaving behoeven. “Er is gebleken dat de aslasten veel hoger liggen dan de norm die in de wet is vastgesteld. Momenteel geldt er een aslastnorm van 8 ton per as, welke binnenkort verhoogd zal worden naar 12 ton.”

Wip heeft gemerkt dat de controles van de Wegen Autoriteit Suriname (WAS) in samenwerking met de politie hebben uitgewezen dat er aslasten zijn gemeten van 21 ton en zelfs van 26 ton. “Dan kunt u zelf nagaan wat voor effect dit heeft op onze openbare wegen. Wij willen dus de handhaving van de vastgestelde aslastnormen realiseren.” Daarom heeft de controle voornamelijk betrekking op het verrichten van aslastmetingen op diverse vaste en mobiele locaties. “De vaste locaties zijn nog niet bekend, maar de mobiele controles kunnen anytime en anywhere geschieden.”

Volgens het afdelingshoofd zijn er reeds voorzieningen getroffen om de ordening van zwaar transport te bewerkstelligen. “Het ministerie heeft onlangs 5 nieuwe weegmatten aangeschaft, waarvan WAS en de politie reeds over 1 weegmat beschikken. Met deze voorzieningen zullen wij de komende tijd metingen verrichten. Te zijner tijd zal ook bekendgemaakt worden waar deze vaste locaties zullen zijn. Het doel is om de mensen binnen die sector te controleren.” Wip deelde mee dat er reeds voorstellen zijn gedaan aan het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en de procureur-generaal voor aanpassing van de wetgeving en de daarbij behorende sancties. Zo wordt er getracht om de overbeladen vrachtwagens ter plekke af te laden als blijkt dat de toegestane tonnage overschreden is. “Op de vaste locaties zal er ruimte gecreëerd worden hiervoor. In ieder geval mag het voertuig met de overbelading niet verder rijden. Het kan niet zo zijn dat je geverbaliseerd wordt en het voertuig mag vervolgens weer rijden.” Met de beschikbare overheidsgronden zal er gekeken worden naar mogelijkheden om terreinen aan te leggen voor het verrichten van onder andere de metingen en afladingen van het zwaar transport.

KSR