Woensdag 20 februari 2019

OAS-verdrag met 29 stemmen goedgekeurd

Met de goedkeuring van het uitleveringsverdrag ‘Serving Criminal Sentences Abroad’ is de weg nu vrij voor Surinamers die in het buitenland voor een strafbaar feit zijn veroordeeld, om in Suriname hun straf uit te zitten. Het uitleveringsverdrag is kamerbreed met 29 stemmen goedgekeurd. Het verdrag biedt gevonniste personen die in het buitenland zijn veroordeeld, de mogelijkheid hun straf in het land van herkomst uit te zitten. Dit gebeurt middels het overbrengen van de veroordeelde naar het land van herkomst. Een Surinamer die in het buitenland is veroordeeld, kan door dit verdrag zijn straf hier uitzitten. Omgekeerd kan een vreemdeling die in Suriname gevonnist is, in eigen land in detentie. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) hoopt met dit verdrag een succesvol resocialisatieproces op gang te brengen in de lidlanden. Veroordeelden maken een betere kans om op een goede en verantwoorde manier in de maatschappij terug te keren, wanneer zij in eigen land, dichtbij familie, de straf uitzitten. De centrale autoriteit belast met de uitvoering is de procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Het verdrag is ook een instrument om internationaal samen te werken, wat noodzakelijk is bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Justitieminister Stuart Getrouw benadrukte dat indien er nadere afspraken gemaakt worden, ook bilateraal kan worden samengewerkt.

Persoon moet niet veroordeeld zijn tot doodstraf
Deze OAS-conventie is volgens Getrouw alleen van toepassing onder voorwaarden. Ten eerste moet de persoon al gevonnist zijn, waarna de gevonniste persoon toestemming moet geven tot de overbrenging. Het strafbaar feit waarvoor de persoon is gevonnist moet in de ontvangststaat ook een strafbaar feit zijn. De gevonniste persoon moet een onderdaan zijn van de ontvangststaat. De straf die uitgezeten moet worden, moet niet de doodstraf zijn en er moet op zijn minst zes maanden voor de straf nog worden uitgezeten voor het indienen van het verzoek. De redenen van weigering door de veroordeelde moet wel goed worden onderbouwd. De veroordeelde persoon, de ontvangststaat en verzendstaat kunnen een verzoek doen voor de overbrenging.

Gratie mogelijk aan overgebrachte veroordeelde
Gratie aan de overgebrachte persoon is mogelijk aan de hand van wat verdragspartijen zijn overeengekomen. “Bovendien is gratieverlening een grondwettelijke bevoegdheid van de president nadat advies is ingewonnen bij de pg en het Hof van Justitie”, stelde de minister. Voor strafvermindering, voorwaardelijke invrijheidsstelling is advies van de VI-commissie vereist, waarna de minister van Justitie en Politie dit zal verlenen.

Tools ter beschikking stellen ter verbetering resocialisatieproces in Suriname
Commissielid Krishna Mathoera (VHP) vroeg de regering om meer aandacht te besteden om jongeren ver weg te houden van de criminaliteit middels voorlichting. De jongeren die al in de fout zijn gegaan, moeten prioriteit krijgen binnen het resocialisatieproces. Ook NDP-parlementariër Kesho Gangaram Panday deed een beroep op de regering om de tools ter beschikking te stellen, waardoor resocialisatie geen problemen meer oplevert in Suriname. “De persoon moet terug in de maatschappij om op zijn eigen benen te staan. Laten wij all-hands-on-deck zetten”, aldus de NDP’er.

Pas na 25 jaar aangenomen
Carl Breeveld vond het jammer dat dit verdrag pas na 25 jaar is aangenomen. 21 lidstaten van de OAS hebben in 1993 hun goedkeuring gegeven aan dit uitleveringsverdrag. De DOE-topper zei dat de minister hem geen garantie heeft kunnen geven met betrekking tot de kosten. Het feit dat gedetineerden nu alleen brood moeten eten, omdat er geen geld is voor warme maaltijden, vindt hij op basis van humanitaire gronden niet correct.

Faisel Rasoelbaks