Vrijdag 19 april 2019

Er heerst in de economische wereld ongerustheid over de geruchten van de mogelijke vervanging van de governor van de Centrale Bank. Er is de laatste maanden een bepaalde rust geweest met betrekking tot de positie van de Surinaamse munt ten opzichte van de dollar en de euro. De koers van de euro was de 9 gepasseerd en is zelfs met bijna een punt gedaald. De koers van de dollar is al geruime tijd ongeveer op hetzelfde punt. De geruchten van de vervanging van de governor zijn van enige tijd terug. De huidige governor heeft zich de afgelopen maanden heel erg stil gehouden, kennelijk omdat de noodzaak er niet was om in de publiciteit te komen. Het is niet geheel duidelijk waaraan de huidige stabiliteit te danken is. Het zou kunnen liggen aan de zwaar verminderde koopkracht waardoor er geen vraag is naar valuta. Burgers kunnen niet meer in valuta sparen om een waardevaste buffer te hebben voor ‘in tijden van nood’. De banken accepteren geen bedragen meer van de burgers. De cambio’s aan de andere kant mogen ook geen valuta aan de burgers verkopen, tenzij het bij mondjesmaat is. Thuis geldbedragen aanhouden levert een behoorlijk risico op in verband met een roof of diefstal. Kortom de vraag vanuit de burgerij naar valuta is daarom behoorlijk afgeremd. Of de koopkracht door de regering bewust met dit doel is afgezwakt is onbekend. Of de criminaliteit niet serieus wordt aangepakt om burgers te dwingen niets te bezitten is ook onbekend. De governor van de Centrale Bank is een behoorlijk anonieme figuur geweest waardoor de situatie van heden te dage niet verklaarbaar is. Door de verminderde koopkracht is er ook minder vraag naar producten en minder vraag naar valuta voor importen. Hoeveel impact dit alles precies heeft is onbekend, omdat de analyses door ter zake deskundigen niet worden gemaakt. Er is een gerucht in de samenleving dat de regering de koers kunstmatig zal vasthouden met interventies op de markt tot na de verkiezingen, om het in 2020 weer los te laten en te komen met een crisisverhaal. Er wordt door de burgerij rekening gehouden met economische verhalen en garanties door de zittende regering die na mei 2020 zullen blijken niet waar te zijn. In elk geval is het hoogst ongebruikelijk dat de VSB reageert op een gerucht. Het is voor het eerst dat de VSB reageert op een besluit van de regering dat mogelijk zal worden genomen. Trouwens, de VSB zegt zelf dat ze niet op geruchten reageert. De VSB waarschuwt dat de vervanging van de governor serieuze consequenties zal hebben voor de financieel-economische situatie die door de VSB nog als fragiel wordt beschreven. De VSB benadrukt dat Suriname gebaat is met rust en voorspelbaarheid ten aanzien van het monetair beleid. We kunnen het huidig monetair beleid niet exact typeren, maar het zou sterk zijn om het een negatief beeld te geven, gezien de heersende situatie. Er is naast de enige tijd heersende stabiliteit ook een feit dat de monetaire reserves gestaag zijn gestegen naar bijna het niveau waarop het was toen deze regering aantrad in 2010. De VSB laat dus merken dat een vervanging zou kunnen zorgen van onrust op de markt. De VSB neemt in haar bericht de credit ook voor het zorgen van de rust die er nu is. Volgens de VSB zijn het niet de verminderde koopkracht en armoede die de nu heersende stabiliteit hebben veroorzaakt, maar de samenwerking die deze vereniging gedurende de drie jaren heeft gehad met de governor en ‘andere relevante actoren’, waaronder ook valt waarschijnlijk de minister van Financiën. Deze samenwerking beschrijft de VSB als zeer constructief. De VSB hoopt dat de regering reageert op haar bericht, door het gerucht te ontzenuwen. Het is opvallend dat de VSB genoodzaakt is om met een persbericht te komen, terwijl het via dialoog met de regering meer openheid van zaken had kunnen krijgen. De VSB had deze dialoog samen tot stand kunnen brengen met bijvoorbeeld de Bankiersvereniging die ook gebaat is bij stabiliteit en eventueel ook met de Ravaksur. De geruchten zijn dat de reden van de vervanging van de governor te maken hebben met boze monetaire plannen van de huidige regering, welke de huidige governor vanwege zijn verantwoordelijkheid niet bereid is uit te voeren. Het zou onder andere gaan om het echte monetair financieren, dus ongedekt Surinaams geld in de samenleving te pompen. Omdat hij niet bereid zou zijn om de opdrachten uit te voeren, zou de governor in ongenade zijn gevallen. Deze geruchten zouden al bekend moeten zijn bij de regering, maar er is niet daarop gereageerd. Meestal is er dan sprake van het gezegde: ‘waar er rook is, is er vuur’. Ook wij maken ons zorgen om de geruchten en de mogelijke effecten van de vervanging. De huidige politieke constellatie staat er namelijk bekend om, om er een behoorlijk potje van te maken als ze regeert. Sterker nog: het is het enige element waarmee ze zich onderscheidt van andere politieke constellaties.