Donderdag 21 maart 2019

Fowrudoti

21-02- 2018

De begrotingsbehandeling van 2018 is uitgesteld tot nader order, de redenen daartoe zijn onbekend. Er wordt steeds kritiek geuit vanuit de oppositie dat men de juiste begroting nog niet tot zijn beschikking heeft of dat men het niet op tijd in handen heeft gehad. Er zou een nieuwe benadering aan de dag zijn gelegd voor de begrotingen van dit jaar, maar dat is niet verwoord in de begroting die ter beschikking is van de DNA-leden. De begrotingen van de verschillende ministeries zijn nu gepropt in 1 wet met verschillende afdelingen, maar in de Memorie van Toelichting ontbreekt een algemeen gedeelte waarin de begrotingsdiscipline, -achtergrond en ideologie wordt uiteengezet. De voorfacturering en het maken van uitzonderingen voor vrienden en familie gaat onverstoord verder. De verspilling gaat door, en Suriname zal op deze wijze nooit geld hebben. Een van de zaken waar veel belastinggeld wordt gemist is bij de douane. Er zijn zogenaamd strakke regels gemaakt voor het inklaren en strippen van containers. De douane valt onder de minister van Financiën maar er zou naar verluidt een grote invloed uitgeoefend worden vanuit het kabinet van de president. Wanneer de douane haar werk doet om de middelen voor de Staat binnen te halen, zou er ingegrepen worden vanuit het kabinet. Dan moeten douaneambtenaren hun werk staken en moeten ze containers ongemoeid laten, zonder dat de Staat de juiste heffingen ontvangt. Er worden via tussenpersonen ladingen geïmporteerd voor onder andere de gecorrumpeerde en gepolitiseerde staatsbedrijven. Daar maken corrupte ondernemers en politici bommen geld, ten koste van de arme bevolking van Suriname. Zo zouden naar verluidt recent een partij (containers) waterleidingbuizen zijn geïmporteerd en op onjuiste wijze zijn ingeklaard en verder verkocht aan de waterleidingmaatschappij. De instructie om de importeur met rust te laten zou zijn gekomen van het kabinet van de president. Suriname is terug in de koloniale periode met koloniale eigenaren in de politiek (kabinet van de president), met handlangers in de verschillende staatsstructuren en met de commerciële eigenaren (de malafide handelsmaffia) die niet zitten in de West-Indische Compagnie maar op het kabinet van de president. De oplossing voor de economische situatie ligt in de bestuursvorm die op het betreffende moment geldt. In de NF-periode was er duidelijk een democratische bestuursvorm en dat heeft te maken met de persoonlijke historie van de partij- en coalitieleiders. In de huidige constellatie zijn de dictatoriale trekken altijd aanwezig en ook dat heeft te maken met de persoonlijke skills van de hoogste bestuurders en hun achtergrond. Deze achtergrond ligt in de militaire dictatuur. Na een bepaalde leeftijd is het moeilijk om ‘old habits’ los te laten. Nostalgie maakt dat men verlangt naar het systeem waar men zich lekker als een vis voelde. Terug naar volledige dictatuur is moeilijk, maar een democratisch raamwerk met dictatoriale trekken kan genoegdoening geven aan bestuurders. In het parlement is duidelijk gebleken dat het in DNA minder lukt om van gedachten te verschillen. Wanneer dat gebeurt, dan worden straffen in het vooruitzicht gesteld, zoals het uitsluiten van politici voor politieke onderhandelingen in 2020. Er zijn dus burgers, ex-militairen, burgers, ondernemers en politici, die het kleine Suriname helemaal in hun greep hebben. De malafide ondernemers hebben zoveel krediet opgebouwd dat ze de politieke top als het ware in gijzeling hebben genomen. Er is een gat in de bodem van de staatskas geslagen door malafide ondernemers, die de bescherming genieten van de coalitie-DNA-leden. Ondernemers die in de politiek zitten in andere politieke partijen maken geen ruzie met deze vrienden, want zij kunnen ook anytime de oversteek maken. Deze maffia heeft zich genesteld als een fowrudoti aan het lichaam van Suriname. De komende periode publiceren wij een schatting van hoeveel geld aan dubieuze aankopen van goederen en diensten zal gaan en voor hoeveel miljoen van het geld op de begroting het onduidelijk is waarvoor ze precies zullen worden besteed. Het Ministerie van Financiën zal het beleid van de regering, gericht op het bevorderen van financiële stabiliteit, economische groei en duurzame ontwikkeling verder ondersteunen in 2018 zegt Financiën. Daartoe zal zij beleid voeren op drie gebieden, te weten overheidsfinanciën en begrotingspolitiek, belastingadministratie en -beleid, en ontwikkelingsfinanciering. Het beleid heeft op papier het doel om bij te dragen aan een optimale allocatie van schaarse middelen, effectieve levering van overheidsdiensten, beheersbare financiering en het transparant afleggen van verantwoording over het geheel van de openbare financiën. Financiën hanteert als planningsinstrument het ‘medium-termijn overheidsfinanciën raamwerk (MTFF)’. Het geschatte overheidstekort op commiteringsbasis (de betaling van achterstanden niet inbegrepen) bedraagt 7,1% van het geschatte BBP. In 2016 ondertekenden de minister van Financiën en de president van de Centrale Bank een memorandum van zero-monetaire financiering. In de naleving hiervan is de binnenlandse financiering uitsluitend gestoeld op leningen bij de commerciële banken en institutionele beleggers.

Meer Binnenlands Nieuws