Woensdag 23 januari 2019

Voorzitter Dilip Sardjoe van de presidentiële onderhandelingscommissie, die met Alcoa rond de tafel zit om de Brokopondo-overeenkomst te herzien, heeft tijdens de jongste discussiebijeenkomst bekendgemaakt dat het resultaat van de onderhandeling in juni aanstaande zal worden voorgelegd aan De Nationale Assemblee. Er werd geen exacte datum genoemd. Het is zo goed als zeker dat de raffinaderij, de smelterij en andere opstallen ontmanteld zullen worden. Het ligt in de bedoeling om in Paranam en omgeving industrieën op te zetten en het gebied te verstedelijken. Van het bedrijfsleven wordt verwacht dat zij zal inspelen op deze ontwikkeling. Sardjoe benadrukte dat hij in zijn hoedanigheid van ondernemer en lid van de KKF deelnam aan de discussie.

Industriële bedrijvigheid en verstedelijking
Gaandeweg werden mogelijke plannen ontvouwd hoe Paranam nieuw leven in te blazen, een industriepark neer te zetten en te werken aan de verstedelijking van het gebied. Onder andere werd er gesproken over het winnen van oppervlakte- en bronwater op grote schaal. Deze ontwikkeling zal het baggeren van de Surinamerivier over een afstand van 17 kilometer met zich meebrengen. Volgens ingenieur Derick Ferrier is er internationaal onderzoek gedaan en studie gemaakt naar de haalbaarheid, die goede perspectieven biedt. Een uitgebaggerde Surinamerivier zal het mogelijk maken om een transito, doorvoerhaven neer te zetten. Er wordt erop vertrouwd dat buur- en andere landen daarvan gebruik zullen maken. De industriële en andere bedrijvigheid zal daarmee bevorderd kunnen worden.

Bedrijfsleven op de hoogte stellen van toekomstige mogelijkheden
Tijdens de discussie werd aangehaald dat tijdens het onderhandelen en DNA-beraadslagingen rekening moet worden gehouden met ondernemers van wie wordt verwacht dat zij zullen inspelen op de plannen van de regering. Vertegenwoordigers van bedrijven, leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken hebben tijdens de discussiebijeenkomst te kennen gegeven dat zij niet gekend zijn, niet betrokken worden bij en informatie ontberen aangaande de onderhandelingen tussen de Staat Suriname en de Alcoa om te komen tot de herziening van de Brokopondo-overeenkomst en de vervolgplannen waaraan gedacht wordt. ‘Waarom worden wij niet gekend? Waarom krijgen wij nu pas informatie over bedrijfsmogelijkheden in en rond Paranam wanneer de raffinaderij, de smelterij en andere opstallen ontmanteld zijn? Zodat iedereen, alle ondernemers zich daarop kunnen voorbereiden en daar samen voordeel uit kunnen trekken en niet alleen één persoon’, was een reactie van een KKF-lid.

HD