Dinsdag 19 februari 2019

Het wetenschappelijk bureau van de Nationale Partij Suriname (NPS), het Johan Adolf Pengel Instituut (JAPIN), is op maandag 29 januari jongstleden bijeengekomen om zich te buigen over de precaire situatie in de gezondheidszorg. Van de bevindingen willen wij u deelgenoot maken.

De regeringen geleid of geregiseerd door de huidige president spelen het steeds weer klaar om Suriname in een financiële crisis te doen belanden, waarbij onze munteenheid keer op keer sterk in waarde verminderd. Dit heeft ernstige gevolgen voor alle sectoren, maar in het bijzonder op de gezondheidszorg, omdat er gespeeld wordt met het leven van onze burgers; de dood is onomkeerbaar. In de gezondheidszorg worden de meeste componenten geïmporteerd (waaronder geneesmiddelen, apparatuur, instrumentarium, medische verbruiksartikelen) en door de steeds stijgende koersen voor de Amerikaanse dollar en de Euro zijn deze artikelen sterk in prijs toegenomen. Vanwege het chronische tekorten cq het ontbreken van medische verbruiksartikelen, kunnen operaties geen voortgang vinden met alle gevolgen van dien voor de patiënt en diens familie.

Het door het ministerie van Volksgezondheid gevoerd beleid staat in schril contrast met de beleidsuitgangspunten, zoals vervat in zowel het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2016-2021 als in de ingediende begrotingen van de afgelopen jaren. Wij merken geen consistentie in het stellen en bijstellen van prioriteiten afgestemd op de huidige precaire situatie. In tegendeel wordt er nu plotseling hoge prioritieit gegeven aan automatisering van de gezondheidszorg. Dit, terwijl de regering haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de basiszorgverzekerden en de daarbij betrokken actoren niet nakomt!

De bezuinigingen van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) moeten door de verzekerden en dienstverleners worden gedragen, aangezien het SZF regelmatig het voorzieningenpakket van de basiszorgverzekering verminderd (zowel medische diensten als geneesmiddelen) die eerder zijn afgesproken en waarvoor er al premie betaald is door de verzekerden. Verder is er een grote achterstand in de betaling aan artsen en specialisten, waardoor de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) genoodzaakt is, zoals in andere sectoren, voorbereidingen te treffen om tot actie over te gaan en zo van de overheid hun betalingen af te dwingen.

Ondanks herhaalde waarschuwingen van met name de DNA-leden van de NPS, is ervoor gekozen de wet basiszorgverzekering overhaast in te voeren. Deze wet vertoont ernstige tekortkomingen, waardoor het niet betaalbaar en dus ook niet duurzaam is. Door de huidige slechte financiële situatie waarin de huidige president met zijn respectieve regeringen, ons land in gestort heeft door het voeren van onder andere een structureel slecht beleid, gebrek aan inzicht, het ontbreken van transparantie en welig tierende corruptie, komt dit nadrukkelijk tot uiting.

Aangezien DNA-leden uit de oppositie door de onbegrijpelijke houding van de DNA voorzitter niet in een spoedvergadering bijeen konden komen, zijn wij genoodzaakt hier de volgende vragen de stellen aan de regering:
• Wie verricht(en) het onderzoek naar de oorzaak van het doodgaan van baby’s in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)?
• Is er in de overige ziekenhuizen ook sprake van babysterfte en in welke mate?
• Is er een overzicht van geboorten en sterften van de afgelopen vijf jaren van de diverse ziekenhuizen beschikbaar?
• Is de medische inspectie vanuit het ministerie van Volksgezondheid nog actief?
• Wat is nu het voorzieningenpakket voor de basiszorgverzekering?
• Hoe is de financiering, met name de concrete premie inkomsten van alle categorieën, geregeld?
• Welke maatregelen zal de regering treffen om de aanhoudende inefficientie in de gezondheidszorg door gebrek aan monitoring van betalingen op juistheid, rechtmatigheid en doelmatigheid, zowel van de dienstverleners en van het SZF, tot het verleden te doen behoren?
• Wat heeft de mislukking van de spoedeisende hulp van het Sint Vincentius Ziekenhuis de samenleving gekost?.
• Wat is de status van het geplande ziekenhuis in het district Wanica?
• Heeft de overheid voor het bovenstaande een consultant vanuit Nederland naar Suriname gehaald, die voor twee (2) weken werken Euro 1.500.000 heeft verdiend?
• Wordt de start van de bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis gestagneerd vanwege gemaakte procedurele fouten, die hebben geresulteerd in diverse rechtszaken die aanhangig zijn gemaakt tegen het Ministerie van Volksgezondheid?
• Wanneer vindt de opening van het Ziekenhuis te Albina plaats?

Concluderend kunnen wij stellen dat:
– Het ministerie van Volksgezondheid de kennis en capaciteit niet in huis heeft om op professionele wijze de juiste interventies te plegen om de deplorabele situatie, waarbinnen de gezondheidssector zich bevindt, aan te pakken.
– Het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen jaren dure buitenlandse consultants aangetrokken die niet tot ondermaats hebben gepresteerd.
– Lokale deskundigheid moedwillig is overgeslagen en weggewerkt.

Dit heeft er intussen toe geleid dat het topkader het ministerie van Volksgezondheid cq Suriname uit noodzaak moest verlaten en die hebben nu allemaal top jobs in het buitenland.
Het huidige beleid in de gezondheidszorg bewijst dat deze regering niets geeft om de gezondheid van de bevolking en zoals ook op andere gebieden haar afspraken niet nakomt en ter zake deskundigen weigert te raadplagen en of in te zetten.

Om de kritiek op de regering te beperken wordt de spreekruimte van volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemble ernstig beperkt en op gestelde vragen wordt door de regering gewoon geen antwoord gegeven.

De situatie in de gezondheidszorg is bijzonder zorgwekkend en preventie is op dit moment de beste remedie. Immers, voorkomen is beter dan niet genezen! Maar niemand staat in de rij om ziek te worden! Als deze misstanden ook het resultaat zijn van het sociaal contract dat de president met het volk getekend heeft, roept de Nationale Partij Suriname het volk massaal op te weigeren om ook nog deze bittere pil in te slikken!

Het Johan Adolf Pengel Instituut van de NPS