Maandag 25 maart 2019

Het hoofdbestuur van De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) en de besturen van enkele lidorganisaties zijn zeer teleurgesteld over de manier waarop bepaalde ministeries stukken van hun medewerkers vertraagd uitvoeren en soms duidelijk achterhouden. Zij heeft de president hierover geschreven. Over veel zaken beweren de ministeries dat de voorbereiding op het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) ligt. Dit blijkt uit onderzoek van de COL op onwaarheid te berusten. De bevestiging krijgt men ook van Biza. Onderzoek van de COL wijst uit dat er veel schort aan de interne afstemming/coördinatie en communicatie op bepaalde directoraten.

Partijen in het Fiso Tripartiet Overleg lijken het niet allen nauw te nemen met het zoeken naar oplossingen voor obstakels ter verbetering van de positie van landsdienaren voor wat betreft aanstellingen, inpassingen, bevorderingen en benoemingen, aanpassing en toepassing van reeds bestaande toelagen, gratificatievoorzieningen in verband met verzelfstandiging. Het oplossingsmechanisme is in eerste helft van 2017 in werking gesteld door de minister van Biza via de president van de republiek. Een duidelijk positieve ontwikkeling is overeenstemming over de uitvoering van de juiste ingangsdatum van de “functiegroepers” 3c naar 4a bij Milieubeheer.

Ministerswisseling
De COL wijst erop dat vooral bij ministerswisselingen de realisatie van rechtspositionele aangelegenheden nog meer vertraagd wordt. Met het op handen zijnde vertrek van bepaalde ministers presenteert dit fenomeen zich weer. Voor de belangenbehartiging van de landsdienaren is het gestelde zeer inefficiënt en frustrerend voor de belanghebbende landsdienaren. Het hoofdbestuur van de COL heeft in een brief aan president Bouterse de aandacht hiervoor gevraagd. De COL doet op het beroep bij het ontslag en (her) aanstelling van functionaris(sen) in het ambt van ministers er rekening mee te houden dat de rechtspositionele belangen van landsdienaren daardoor niet onnodig vertraagd en geschaad worden.
Na de voortgang van de gesprekken met Biza zal de COL nadere opheldering geven over diensten en instituties waar stukken vastzitten. Onder coördinaten van het hoofdbestuur van de COL zijn de besprekingen op maandagmorgen voortgezet voor aanpassing en uiteindelijke toepassing van personeelsvoorzieningen van medewerkers van alvast bepaalde bonden.