Maandag 25 maart 2019

Frontfoto1Gisteren zijn 26 brandweerambtenaren gehuldigd op het terrein van het Korps Brandweer Suriname (KBS). Hiervan zijn 17 bevorderd van hoofdbrandweermeester tot hoofdbrandweermeester 1ste klasse, 2 van brandweermeester tot brandweermeester 1ste klasse en 7 die tenslotte werden bevorderd van hulpbrandwacht 1ste klasse tot brandwacht 1ste klasse. Vervolgens zou de groep brandweerlieden, die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd op Ornamibo, ook gehuldigd worden. Deze groep bestond initieel uit 28 personen. Echter is aangegeven dat deze groep veel groter zou zijn. Dit heeft vermoedelijk voor wat onduidelijkheid gezorgd, waardoor het huldigen en de bevorderingen van deze groep on hold is gezet.
Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie gevraagd naar een reactie gaf aan dat de administratie hieromtrent nog niet volledig was. “Het gaat om een grote groep en belangrijk is dat we de mensen gaan huldigen. Het ligt in de bedoeling dat voor de jaarafsluiting de mensen gewaardeerd worden. Er gaat veel werk hiermee gepaard, maar vanuit het distritssecretariaat van Wanica worden de mensen gehuldigd. Dus we gaan er niet aan voorbij.” Ook het bestuur van de bond werd terstond op de hoogte gesteld van een onvolledige selectie. Er is ook in dit kader een beroep gedaan op de korpsleiding en de minister om deze selectie te completeren.

Volgens de minister gaat het bij een lid van het korps bijna niet om de financiën. Het zijn de epauletten, die aantonen dat er een bepaalde groei heeft plaatsgevonden. Er komt echter daarbij ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij kijken voor het ministerie. Er moet gekeken worden hoe met de belangen van de mensen om te gaan en hoe dit zijn weerslag zal hebben naar de samenleving toe. “Voor ons is het een heel positieve ontwikkeling”, aldus de minister.

Voorzitter van de Bond van Personeel bij de Brandweer Suriname (BPBS), Clifton Pahalwankhan, stelde in zijn toespraak dat als vakorganisatie zij zich ervan bewust is dat er enige structuur moet worden gebracht in de procedure en criteria om te komen tot kwalitatieve mijlpalen in de gang naar carrière. Ook is het van belang dat dit gebeurt in gemeen overleg. Reeds in 2017 zou er in eerder overleg de aandacht gevraagd zijn voor de grote achterstand in belangenbehartiging van de leden, die nog moet worden ingelopen. Het wensenpakket, dat door de leden op de gehouden alv van 8 juni 2017 werd bekrachtigd, goedgekeurd en ter indiening werd aangeboden op 27 februari 2018 kan nog niet worden ingewilligd. Aan de minister is bijzonder aandacht gevraagd voor de wens van de leden om uit Fiso te stappen, alsook alle rechtspositionele zaken en veiligheidsaspecten in orde te maken. Tenslotte wenst men ook een spoedige executie van het wensenpakket.

NK