Dinsdag 19 februari 2019

‘Eigen verantwoordelijkheid in deze droge tijd’, is het thema van het Korps Brandweer Suriname (KBS) in dit seizoen van ‘droogte’. Het KBS wordt vaker vanwege haar taakstelling gekoppeld aan deze periode, waarin er een toename van gras- en vuilverbrandingen wordt geregistreerd, zegt brandweervoorlichter Ulrich Coats. De eigen verantwoordelijkheid begint bij zelf geen gras of vuil te verbranden, anderen te overtuigen dit onmaatschappelijk gedrag achterwege te laten en de relevante instanties op de hoogte te stellen als er vuil of gras wordt verbrand, ook wanneer er direct of indirect last wordt ondervonden. Het vraagstuk van gras-en vuilverbrandingen bestaat niet alleen uit het aspect van brandveiligheid. De issues van gezondheid, milieu en verkeersveiligheid, blijken nu luider te klinken in deze problematiek. Op initiatief van het KBS werd via het ministerie van Justitie & Politie op woensdag 12 september een ‘droge tijd’ bijeenkomst met relevante stakeholders over dit onderwerp gehouden. De groep bijeengekomen personen bestond uit afgevaardigden van het Korps Politie Suriname, de bestuursdienst, Bureau Wetgeving, ministerie van OWT&C en de Medisch Geneeskundige Dienst van de bestuursdienst. Deze werkgroep heeft zich o.a. gebogen over de status van het probleem en oplossingsmodellen hiervoor. “Zo is duidelijk komen vast te staan dat er ruim en voldoende wetgeving op dit stuk bestaat. De wetsartikelen 207, 208, 225a, 225b en 497-499 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht zijn hierin ondubbelzinnig, waardoor de daartoe bevoegde autoriteiten verbaliserend kunnen optreden. Dit vraagstuk heeft in zekere zin ook te maken met ‘attitude en houding’, waardoor dit procesmatig zal moeten worden aangepakt”, aldus Coats. Communicatie naar de gemeenschap toe zal bij benadering multidisciplinair en zo strategisch mogelijk worden uitgevoerd. Op maandag 17 september hebben bestuursambtenaren van het Commissariaat Paramaribo Zuid-West, tezamen met de brandweer, risico-communicatie in de ressorten van dit bestuursgebied gehouden. De bewoners van deze gebieden werden niet alleen geïnformeerd over deze problematiek, maar ook werden ze geïnstrueerd in hoe hun omgeving veilig en leefbaar te maken en te behouden. De milieuorganisatie Stichting Healthy Roots Wealthy Fruits heeft ook geparticipeerd in dit proces. Deze stichting heeft zich de afgelopen periode enorm ingezet voor een bijdrage tot bewustwording om het verbranden van vuil en gras terug te dringen.

Saskia Bandhan