Zondag 24 maart 2019

Bezorgde Surinamers

16-04- 2018

1Bezorgde Surinamers‘Onbegrepen waarheden, waardoor politici ondanks hun goede intenties het vertrouwen van de kiezer verliezen en hun visie voor Suriname niet realiseren’, waren reden van Stichting Ecosysteem 2000 in samenwerking met het East-instituut om een verklarende inleiding hierover te houden. Door spanning en druk binnen de samenleving ontstaat een gevoel van leegte, krachteloosheid, dofheid en gebrekkige weerstand. Het heeft volgens de sprekers Natascha Neus, Sharda Ahmadali en Jeb Crab te maken met de spanningen en druk waaronder de mens leeft. Deze zedelijke en maatschappelijke krachten sturen en hebben een belemmerende werking op het functioneren van de mens. Het is bekend dat bij de aanwezigheid van spanning of druk van welke aard dan ook orgaansystemen onder druk zitten en de menselijke attitude wordt aangetast.

Het gestel en het gemoed worden beïnvloed
Volgens inleider Neus hebben spanningen en druk een effect met een fysieke, psychologische en fysische kant. ‘Het lichaam raakt gespannen, ledematen verkrampen en komen er reflexen. Er gebeurt iets met het gemoed en de gedachten. Agressie en angst worden bevorderd. Er treedt verlies van menselijke waarde op. Groei in intelligentie zijn uitgesloten. Het maakt niet uit op welk vlak of van welke kant de druk wordt uitgeoefend. De reactie is lichamelijk en geestelijk hetzelfde. Druk op de mens wordt schadelijk wanneer er voortdurend onder druk en spanning wordt geleefd. Het vermogen om te verdragen en incasseren wordt minder, met als gevolg prikkelbaar- of geïrriteerdheid.’

Wat gebeurt er lichamelijk?
De mens heeft hetzelfde vermogen als een cel. Heeft het vermogen om te voelen, dus contact te maken met de omgeving en daaruit informatie op te nemen. De mens heeft het vermogen om te denken, de informatie te verwerken, conclusies te trekken, te handelen en tot actie over te gaan. De mens is omringd door een magnetisch veld, waardoor wij voortdurend in contact zijn met de omgeving. Neus: ‘Cellen hebben sensoren waarmee de omgeving wordt afgetast. Er wordt informatie verkregen uit de omgeving op basis waarvan er een reactie volgt. Als er iets is dat als een bedreiging wordt ervaren, keren de sensoren naar binnen en het contact met de buitenwereld wordt verbroken. Er is geen contact meer met de omgeving. Het lichaam wordt afgesloten van de omgeving. Wat verlies van energie met zich meebrengt. Zo raakt de mens in een survival mode. Het lichaam reageert omdat de cellen zo reageren. Het is een natuurlijk gevolg voor de bescherming van het mechanisme om het voortbestaan veilig te stellen’.

Survival mode
Druk bezorgt negatieve energie. De mens voelt zich niet prettig daarbij en gaat daardoor onprettig reageren. Als de mens zich niet prettig voelt, gaat die heel anders reageren dan wanneer hij zich prettig, aangenaam voelt. Als de mens moe, uitgeput, zich onprettig voelt, reageert hij heel anders tegen zichzelf en andere personen. De communicatie verslechtert. De mens is dan ook onprettig tegen de omgeving en steekt anderen ook aan. Soms weet de mens niet eens dat hij niet goed in zijn vel zit. Als de druk van buiten aanhoudt, wordt het schadelijk, raakt de mens in survival mode, een energievreter die agressie met zich meebrengt en het verlies van menselijke waarden veroorzaakt. Survival mode is energievreter en leidt tot vernietiging.

Groei modus
Ben je daarentegen gelukkig dan wordt je flexibeler. Saamhorigheid zorgt voor verbondenheid met onszelf, de medemens en de natuur. In een toestand, waar er veiligheid, vertrouwen is reageren de cellen anders. Warme menselijke uitwisseling en interacties resulteren in een gevoel van welbehagen, ze versterken de orgaanfuncties, ontspannen de spieren en verminderen emotionele communicatie, wat tot positief functioneren leidt. Het bestaan van de mens wordt daardoor aangenaam. Neus: ‘Het komt dan in de groeimodus. De sensoren functioneren goed. Er is goed contact met de omgeving, een toestand die iedereen ten goede komt. Het zorgt voor verbondenheid en geeft een toename van energie, die de mogelijkheid van groei mogelijk maakt. Wat de gemoedstoestand ten goede komt. Als de mens goed in zijn vel zit, voelt hij zich vitaal, is flexibeler en kan beter omgaan met de omstandigheden.’

Hoe onder de druk vandaan te komen?
Volgens de inleiders Neus, Ahmadali en Crab, die een pleidooi voor verbondenheid hielden, kan dat door bewust te worden van het energetisch veld dat zich omheen de mens bevindt. Dat kan aangeleerd worden! Belangrijk is om remmende energievelden te herkennen en te transformeren naar activerende factoren. Deze activerende energieën verbinden ons opnieuw met de diepere lagen van ons wezen en ons oorspronkelijke potentieel. We zien dan weer duidelijk onze eigen levensweg. Ontspanning, een betere gezondheid, een krachtige en positieve levenshouding en levensvreugde zijn hiervan het resultaat.

Richting geven aan de eigen attitude
De inleiders zijn verbonden aan East (Energetic Awareness, Sensitivity & Transformation). Dit instituut zegt dat zij een methode heeft waarlangs beterschap wordt gezocht. Het instituut erkent het bestaan van meer dan louter een fysiek lichaam. Zij onderscheidt drie energetische lagen/velden rond elke mens. Deze velden zijn zeer belangrijke ‘leveranciers’ van onze levensvreugde, vitaliteit en creativiteit. ‘Door onze aandacht, ons gewaar zijn, op deze energie te richten, maken we er betere verbinding mee. Bij een goede verbinding met deze velden is de doorstroming van energie en informatie optimaal. Dit resulteert in hoge vitaliteit, creativiteit en weerbaarheid. Bij af gescheidenheid of blokkering ontstaat echter een gevoel van leegte, krachteloosheid, dofheid en gebrekkige weerstand.
Afgescheidenheid of verbondenheid zijn te wijten aan remmende en activerende invloeden. East schenkt de mogelijkheid om remmende energievelden te herkennen en te transformeren naar activerende factoren.

Deze activerende energieën verbinden ons opnieuw met de diepere lagen van ons wezen en ons oorspronkelijke potentieel. We zien dan weer duidelijk onze eigen levensweg. Diepe ontspanning, een betere gezondheid, een krachtige en positieve levenshouding en levensvreugde zijn hiervan het resultaat. In elke mens herkennen we het vermogen om te voelen, te denken en te willen (ageren of reageren). Deze vermogens behoren aan de hele mensheid toe. In hun functioneren zijn ze overal ter wereld identiek. Zij zijn transpersoonlijk. Attitude daarentegen wordt beschouwd als een persoonsgebonden vermogen. Het is bepalend voor de manier waarop we met de transpersoonlijke vermogens omgaan en het daaruit voortvloeiende gedrag, het contact en de uitwisseling met de omgeving. Voor de doorsnee mens zal gelden dat de attitude, op onbewuste wijze, voornamelijk wordt bepaald of beïnvloed door aanleg bij geboorte, rolmodellen en cultuurpatronen. Door toepassing van de East-methodiek kan zelf richting worden gegeven aan de eigen attitude. Hierdoor worden negatieve aspecten van de invloedssferen tot een minimum beperkt en kan helende aanwezigheid ontstaan.’

HD