Zondag 19 augustus 2018

Advocaat Lygia Palmburg heeft woensdag gepleit voor de verdachte Divan L.. Aan deze verdachte wordt het verwijt gemaakt dat hij op 29 november 2015 een container, welke hij uit hoofde van zijn dienstbetrekking als chauffeur c.q. trans-porteur onder zich had, zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. Ook wordt hij verdacht van verduistering ten nadele van het bedrijf. Deze container bevond zich op het Nieuwe Havencomplex waar containers in en uit worden geladen. In deze zaak heeft de verdachte toch wel verschillende verklaringen afgelegd over de 40 voet container. In zijn eerste verklaring gaf de verdachte aan dat hij geen contai-ner heeft weggevoerd. Vervolgens kwam hij op deze verklaring terug toen hij door de politie werd geconfronteerd met de camerabeelden en snapshots, waaruit bleek dat de container daadwerkelijk door hem de haven is uitgereden. Op 22 fe-bruari 2017 heeft de verdachte op de zitting verklaard dat hij door een zekere Rediman was benaderd om deze container de haven uit te rijden. Aan de verdach-te was voorgehouden dat alle formulieren bij de poort in orde waren en dat hij kon uitrijden. Inderdaad had de verdachte geen hinder ondervonden. Volgens Palmburg waren zaken goed voorbereid door degenen die de verdachte als pion in dat grote netwerk hebben ingezet. Volgens de raadsvrouw is de verdachte een pi-on geweest in dit spel. De verdachte was SRD 150.000 beloofd. Dit geld heeft hij nimmer ontvangen. Hij moest de container vervoeren naar Afobaka. Hij had de container langs de weg op een trailer geplaatst en de plaats verlaten. Hij weet niet wat er verder is gebeurd. Palmburg benadrukte dat het vervoeren van de contai-ner gepaard is gegaan met de nodige bedreiging door Rediman. Hem werd voor-gehouden dat zijn vader het zou moeten ontgelden indien geen gevolg zou worden gegeven aan de opdracht.

In deze zaak heeft de gewezen officier van justitie Duncan Nanhoe, een celstraf van 1 jaar met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, geëist. De verdachte was op 14 oktober 2015 in verzekering gesteld. Hij heeft intussen zijn leven weer opgepakt. De officier van justitie heeft gevangenneming gevorderd in deze zaak. De raadsvrouw verzocht de rechter om gelet op het tijdsverloop in deze zaak niet mee te gaan met de eis. Door allerlei omstandigheden heeft deze zaak langer dan 2 jaren geduurd. De raadsvrouw haalde aan dat de verdachte een first offender is en vroeg daarmee rekening te willen houden bij het opleggen van de straf. De magi-straat zal op de volgende zitting uitspraak doen. De verdachte werd aangezegd om aanwezig te zijn op de volgende behandeling.

Saskia Bandhan