Zaterdag 20 april 2019

Bij onze universiteit zijn de afgelopen week de voorzitter van het bestuur en de directeur van het IGSR, uit hun functie gezet op grond van geconstateerde onverkwikkelijke zaken. Dit is een logisch uitvloeisel van de wijze, de politieke handelwijze wel te verstaan, waarop onze universiteit ontstaan is en haar bestaan te danken heeft. Onze politici hebben een natiestaat geschapen in 1975 terwijl ze zelf niet eens het verstand hadden om inhoud te geven aan de onafhankelijke natiestaat Suriname en evenmin om inhoud te geven aan de ontwikkeling van onze universiteit. De reden waarom de ene manager dan wel leider slaagt en succes heeft terwijl de andere mislukking op mislukking stapelt ligt hem in het feit dat de succesvolle leider voorbereid is op zijn taken, en hij of zij heeft daarvoor de noodzakelijke mentale en intellectuele bagage verworven. Niet de beschikking over kapitaal of hulpbronnen is belangrijk maar wel de beschikking over de juiste mentale en intellectuele capaciteiten. Het verschil tussen landen die succes hebben, bedrijven die succes hebben, organisaties die succes hebben etc, ligt hem voor een groot deel in de kwaliteiten van het leiderschap. Hebben de eerste en de latere bestuurders van ADEK een conceptie gehad omtrent de inrichting van de universiteit en omtrent de plaats van de universiteit in het ontwikkelingsproces van Suriname. Ik heb sinds de jaren 80 slechts bla bla bla gehoord maar nooit een A4 gezien waarop de conceptie en de filosofie en de ideologie zijn uitgewerkt. Het is voor mij dus niet duidelijk door welke inzichten en ideeën visies en concepten men zich heeft laten leiden bij het geven van uitvoering aan hun taken. Waardenvrije wetenschapsbeoefening bestaat niet. Ik kan gerust de conclusie trekken dat men op een stoel is gaan zitten zonder kompas, zonder conceptie, zonder een bewustzijn van de taken en doelstellingen van ADEK. Wat ik vaak gehoord heb is dat ADEK een ontwikkelingsuniversiteit is. Een Inhoudloze bewering dus. Klaarblijkelijk is dat het niveau van het management. Let u op het woord niveau, ik zal het vaker gebruiken omdat dat het verschil aangeeft tussen eredivisie en eerste klasse, tussen slagen en mislukken.

Onze universiteit werd daardoor vanaf haar ontstaan de mogelijkheid ontnomen om een behoorlijke rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van Suriname.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd gezegd dat de universiteit een ontwikkelingsuniversiteit behoorde te zijn daarmee doelend op het feit dat de universiteit de sociaaleconomische ontwikkeling van het land zou moeten sturen, begeleiden en zo nodig corrigeren met behulp van de instrumenten waarover een universiteit beschikt. En natuurlijk speelde en speelt nog steeds politiek en bovenal etniciteit een behoorlijke rol. Het bestuur van de Universiteit bestaat sinds tijden voor haast 100% uit een etnische groep; de resultaten zijn er ook daarnaar; kijk maar naar wat er van Suriname geworden is. Etniciteit is de olifant in de kamer waar iedereen omheen draait en doet alsof die olifant niet bestaat. De politiek heeft van velen een professor gemaakt, de meeste proefschriften zijn sociaaleconomisch en wetenschappelijk van geringe relevantie. Maar bij ADEK moet je beschikken over een proefschrift hoe minderwaardig dan ook en de politiek zorgt ervoor dat je dan professor wordt. Gaat u maar naar het internet en voert U in “Professor Ingenieur” dan zult u zien hoeveel professoren wel beschikken over een ingenieursdiploma maar niet gepromoveerd zijn. Wat velen in Suriname niet weten is dat een ingenieur studie een complete studie is terwijl de doctorandus een niet complete studie gedaan heeft en dus moet promoveren.

In de praktijk kwam er dus niets terecht van de academische doelstellingen omdat de politiek van de universiteit een plaats voor sociale werkgelegenheid maakte. Mensen van matig academisch niveau werden benoemd, sommige beschikten niet eens over een universitaire opleiding, zonder een eerstegraads bevoegdheid in het vak welke zij doceren. Men had de verkeerde studierichting gekozen maar wilde toch goed verdienen dus werd men docent bij ADEK. Men kent het verschil tussen theoretische studies en engineeringstudies niet althans dat verschil wordt in de praktijk niet gemaakt. Wil ADEK een ontwikkelingsuniversiteit zijn en dus geen universiteit in permanente ontwikkeling en vaak onderontwikkeling, dan zal het een prominente plaats moeten inruimen voor engineering, technologie en wetenschap, in het Engels Science en Engineering. Het accent zal dus gelegd moeten worden op applied science en technologie. Daarmee kan je een land opbouwen niet met de zogenaamde alfawetenschappen ik noem het bla bla bla wetenschappen. De overheersende positie van de alfawetenschappen, straks krijgen we stamhoofdwetenschappen, bonoeman wetenschappen, dient sterk gereduceerd te worden.

En het is nog steeds zo dat een onderzoek naar de geloofsbrieven, dat zijn de diploma’s en eventuele proefschriften, van docenten niet plaatsvindt omdat dan zal blijken dat een deel van het docentenkorps niet bevoegd is. Daar waar in de universitaire wereld de academische antecedenten openbaar zijn, zijn deze bij ADEK geheim. Daarnaast geven velen onderwijs op een vakgebied waarvoor ze niet beschikken over een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. In een tijdperk waar wereldwijd postbus universiteiten bestaan, er een levendige handel in diploma’s en promoties bestaat, ook in Suriname, is een stevig antecedentenonderzoek op zijn plaats. Accreditatie is geen panacea, geen snake oil, geen remedie voor dit soort van systematische fouten in de opleidingen. De overheid zelf heeft geholpen dat een jacht op diploma’s geopend is geworden met de invoering van het Fiso beloning systeem.
Een comparatieve kosten-batenanalyse, een vergelijking van de opleidingskosten voor een bachelor of science diploma met het buitenland, gedaan in een afstudeerscriptie van een student bedrijfskunde heeft aangetoond dat de kosten van ADEK voor een BSC diploma hoger liggen. En dan is er geen rekening gehouden met het eventuele kwaliteitsverschil. De volgende keer zal ik in meer detail ingaan op de herstructurering en herinrichting van ADEK, opdat het inhoud kan geven aan het functioneren als ontwikkelingsuniversiteit.

Richard B. Kalloe

(Bron: Van crisis naar crisis)